جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند از طریق این مدیریت، به خوابگاه های خودگردان سطح شهر مشهد که از سوی امور خوابگاه های موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مورد تایید بوده و مجوز فعالیت دارند، معرفی شوند. شایان ذکر است مرکز در قبال این خوابگاه ها هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

در سنوات گذشته دو خوابگاه خود گردان دخترانه در مجاورت دانشگاه برای رفاه حال دانشجویان تاسیس گردیده است که زیر نظر امور خوابگاه می باشند.

پرتال خوابگاه های غیر دولتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشهد