دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶

دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 377
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 324
علوم تغذیه ورودی 961 08 شهریور 1396 کلیک ها: 567
علوم تغذیه ورودی 952 08 شهریور 1396 کلیک ها: 750
علوم تغذیه ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 825
ارشد گفتار درمانی ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 189
علوم تغذیه ورودی 942 12 شهریور 1396 کلیک ها: 649
علوم تغذیه ورودی 941 28 مرداد 1396 کلیک ها: 566
علوم تغذیه ورودی 932 08 شهریور 1396 کلیک ها: 481
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 601
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 15 شهریور 1396 کلیک ها: 733
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 22 مرداد 1396 کلیک ها: 748
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 22 مرداد 1396 کلیک ها: 825
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 15 شهریور 1396 کلیک ها: 765
علوم آزمایشگاهی ورودی 932 15 شهریور 1396 کلیک ها: 668