شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶

دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 280
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 256
علوم تغذیه ورودی 961 08 شهریور 1396 کلیک ها: 472
علوم تغذیه ورودی 952 08 شهریور 1396 کلیک ها: 669
علوم تغذیه ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 749
ارشد گفتار درمانی ورودی 951 15 شهریور 1396 کلیک ها: 119
علوم تغذیه ورودی 942 12 شهریور 1396 کلیک ها: 579
علوم تغذیه ورودی 941 28 مرداد 1396 کلیک ها: 492
علوم تغذیه ورودی 932 08 شهریور 1396 کلیک ها: 398
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 15 شهریور 1396 کلیک ها: 499
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 15 شهریور 1396 کلیک ها: 635
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 22 مرداد 1396 کلیک ها: 665
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 22 مرداد 1396 کلیک ها: 740
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 15 شهریور 1396 کلیک ها: 679
علوم آزمایشگاهی ورودی 932 15 شهریور 1396 کلیک ها: 592