جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
ارشد گفتار درمانی ورودی 951 23 مرداد 1396 کلیک ها: 31
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 22 مرداد 1396 کلیک ها: 55
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 23 مرداد 1396 کلیک ها: 54
علوم تغذیه ورودی 961 22 مرداد 1396 کلیک ها: 102
علوم تغذیه ورودی 952 22 مرداد 1396 کلیک ها: 190
علوم تغذیه ورودی 951 22 مرداد 1396 کلیک ها: 238
علوم تغذیه ورودی 942 22 مرداد 1396 کلیک ها: 155
علوم تغذیه ورودی 941 22 مرداد 1396 کلیک ها: 133
علوم تغذیه ورودی 932 22 مرداد 1396 کلیک ها: 120
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 22 مرداد 1396 کلیک ها: 109
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 22 مرداد 1396 کلیک ها: 155
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 22 مرداد 1396 کلیک ها: 205
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 22 مرداد 1396 کلیک ها: 218
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 22 مرداد 1396 کلیک ها: 190
علوم آزمایشگاهی ورودی 932 22 مرداد 1396 کلیک ها: 178