پنجشنبه, ۰۲ فروردین ۱۳۹۷

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 962 12 بهمن 1396 کلیک ها: 281
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 961 25 بهمن 1396 کلیک ها: 862
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 740
علوم تغذیه ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1289
علوم تغذیه ورودی 961 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1516
علوم تغذیه ورودی 952 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1498
علوم تغذیه ورودی 951 12 بهمن 1396 کلیک ها: 1372
علوم تغذیه ورودی 942 10 بهمن 1396 کلیک ها: 1226
علوم تغذیه ورودی 941 14 بهمن 1396 کلیک ها: 1122
علوم آزمایشگاهی ورودی 962 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1337
علوم آزمایشگاهی ورودی 961 21 بهمن 1396 کلیک ها: 1821
علوم آزمایشگاهی ورودی 952 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1555
علوم آزمایشگاهی ورودی 951 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1742
علوم آزمایشگاهی ورودی 942 11 بهمن 1396 کلیک ها: 1687
علوم آزمایشگاهی ورودی 941 09 بهمن 1396 کلیک ها: 1613