علوم پزشکی وارستگان

آن گونه آموزش و پرورشی" خوب" است که در جهت سازندگی هرچه بیشتر دانشجو باشد و به او کمک کند متخصص، راستگو و یگانه تر باشد. چنین آموزشی را تنها در وارستگان تجربه کرده ام. (مینا صفری- فارغ التحصیل علوم تغذیه ورودی 90)