علوم پزشکی وارستگان

وارستگان دانشگاهی کوچک با اهداف بزرگ که امکان پیشرفت و رشد علمی، عملی و معرفتی را برای دانشجویان به خوبی فراهم کرده است. ( آرمین مختاریه فارغ التحصیل علوم آزمایشگاهی ورودی90)