علوم پزشکی وارستگان

شرح وظایف مسئول اساتید مشاور

 • بررسی آئین نامه آموزشی ویژه اساتید مشاور (آئین نامه های آموزشی، پژوهشی، اختلالات روانشناسی و دانشجویی -فرهنگی) و تعیین سر فصل های مورد نیاز برای کارگاه
 • برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اساتید مشاور
 • بررسی افت و پیشرفت تحصیلی در پایان هر نیمسال
 • بررسی برنامه های اساتید مشاور در ابتدای هر ترم برای دانشجویان

 • بررسی و انتخاب اساتید مشاور جهت دانشجویان ورودی جدید
 • ارائه دستورالعمل و راهکارهای کلی برای اساتید مشاور جهت اجرا در طی جلسات مشاوره
 • تعیین امتیاز جهت ارتقاء و رتبه علمی اساتید مشاور
 • تشکیل کمیته مرکزی اساتید مشاور

بررسی آئین نامه های آموزشی ویژه اساتید مشاور به ویژه اساتید جدید الورود

 • برگزاری کارگاه برای اساتید مشاور و بررسی آئین نامه ها ، ارائه نظرات و پیشنهادات و هم اندیشی در مورد چگونگی ارجاعات و نقد و بررسی آن ها با همکاری دفتر مشاوره
 • تهیه یک پمفلت یا بوکلت که شامل خلاصه ای از شرح وظایف اساتید مشاور بوده و در اختیار هر استاد مشاور قرار گیرد جهت مرور در طول سال تحصیلی
 • بررسی آئین نامه های پژوهشی، فرهنگی –دانشجویی توسط مسئول اساتید مشاور

برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اساتید مشاور با همکاری کارشناس توسعه نیرو و منابع انسانی

 • ارائه آئین نامه های آموزشی به طور خلاصه برای اساتید مشاور توسط مدیر آموزشی
 • شرکت مسئول اساتید مشاور در جلسات شورای آموزشی بدون حق رای
 • برگزاری جلسات نیمسال با اساتید مشاور جهت بررسی عملکرد و رفع نقاط ضعف و ارائه گزارش مختصر از عملکرد
 • برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی و مهارت های ارتباطی در طول سال تحصیلی برای اساتید مشاور با همکاری دفتر مشاوره
 • بررسی کارگاه های روش های مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری با اساتید مشاور قبل از شروع سال تحصیلی با همکاری واحد EDC و دفتر مشاوره

بررسی افت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پایان هر نیمسال

 • ارسال فرمت افت و پیشرفت تحصیلی برای اساتید مشاور در پایان هر نیمسال
 • دریافت و جمع بندی فایل ها با تعیین موعد زمانی
 • جمع بندی نتایج گزارشات و ارسال به کمیته مرکزی مشاوره توسط مسئول اساتید مشاور

بررسی برنامه های اساتید مشاور برای دانشجویان در ابتدای هر ترم

 • دریافت برنامه حضور اساتید مشاور توسط مسئول اساتید قبل از شروع هر ترم تحصیلی از خود اساتید مشاور
 • اعلام برنامه حضور اساتید مشاور در طی یک برنامه کلی برای همه دانشجویان در ابتدای ترم در کانال های اطلاع رسانی و سایت دانشکده
 • دریافت برنامه ریزی ترم توسط هر استاد مشاور برای دانشجویان دارای افت تحصیلی
 • دریافت راهکار های تشویقی برای دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی از اساتید مشاور

انتخاب اساتید مشاور برای ورودی های جدید

 • بررسی و انتخاب اساتید مشاور توسط مسئول اساتید مشاور قبل از شروع سال تحصیلی برای دانشجویان ورودی جدید با تایید قائم مقام مرکز
 • معرفی اساتید مشاور به هر ورودی جدید در ابتدای هر نیمسال در جشن ورودی دانشگاه

ارائه دستورالعمل و راهکارهای کلی برای اساتید مشاور جهت اجرا در طی جلسات مشاوره

 • تعیین فرم مشاوره به صورت دستی یا الکترونیک که در جلسه هم اندیشی تعیین می گردد
 • آرایش ترمی هر یک از ورودی ها توسط اساتید مشاور بررسی گردد
 • تعیین همتایار در ابتدای هر نیمسال و ارزیابی عملکرد آن در پایان هر نیمسال
 • مشخص نمودن دانشجویان نیازمند به جلسات مشاوره خصوصی با دفتر مشاوره در یک لیست در هر ترم و گزارش آن به مسئول اساتید مشاور

تعیین امتیاز جهت ارتقاء پایه و رتبه علمی و تعیین استاد مشاور نمونه

امتیازات براساس:

 • بررسی کارنامه هایهر ورودی برای ترم قبل و ارائه گزارش
 • مشاوره و ارجاع صحیح به دفتر مشاوره(ایجاد فرم مشاوره به صورت دستی یا الکترونیک)
 • برگزاری جلسات گروهی با دانشجویان (تعداد جلسات برگزار شده)
 • شرکت فعال در کارگاه های آموزشی مرتبط
 • شرکت در جلسات هماهنگ شده توسط مسئول اساتید مشاور
 • ارزشیابی دانشجو از اساتید مشاور*
 • ارزیابی و ارائه گزارش مکتوب از عملکرد خود در هر ترم
 • تعیین حداقل یک ساعت مشاوره به ازای هر 5 دانشجو در طول هر هفته

برای هر یک از موارد فوق 0/5 نمره لحاظ گردد که در مجموع 4 نمره از عملکرد استاد مشاور را به خود اختصاص دهد.

براساس دستورالعمل به ازای هر 10 دانشجو 2 امتیاز اجرائی جهت ارتقاء لحاظ گردد.

و در صورتی که اساتید مشاور وظایف خود را به درستی انجام ندهند، به همان میزان از امتیازات وی کسر می گردد.


ارائه دستورالعمل و راهکارهای کلی برای اساتید مشاور جهت اجرا در طی جلسات مشاور

 • تعیین برنامه ها و دستورالعمل ها طی جلسات بارش افکار و جلسات بررسی نقاط ضعف و قوت توسط اساتید مشاور
 • آرایش ترمی هر یک از ورودی ها توسط اساتید مشاور بررسی شود
 • تعیین همتایار در ابتدای هر نیمسال و ارزیابی عملکرد آن در پایان هر نیمسال

تشکیل کمیته مرکزی اساتید مشاور

کمیته مرکزی، هسته اصلی به عنوان راهبرد اساسی دفتر مشاوره می باشد که متشکل از افراد زیر می باشد:

 • معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته
 • معاونت دانشجویی فرهنگی
 • مسئول اساتید مشاور
 • مسئول دفتر مشاوره

 • چگونگی استفاده بهینه از سیاستهای کلان وظرفیتهای موجود ارائه خدمات در رابطه با رفع مشکلات دانشجویان توسط کمیته مرکزی بررسی وارزیابی می گردد
 • بررسی گزارشهای واصله از اساتید مشاور وتصمیم گیری در جهت حل مشکلات مربوطه توسط کمیته مرکزی انجام می گیرد
 • هزینه مورد نیاز جهت تامین اعتبارات اجرای طرح آئین نامه استاد مشاور وپیگیری اعتبارات مورد نیاز توسط کمیته مرکزی برآورد وپیشنهاد می گردد
 • جلسات کمیته مرکزی حداقل یکبار در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد
 • مصوبات کمیته مرکزی با رعایت اجرای مواد مندرج در این آئین نامه توسط کلیه دانشکده ها لازم الاجرا است
 • بررسی امتیازات عملکرد اساتید مشاور در هر نیمسال که توسط مسئول اساتید مشاور اعلام می گردد، در کمیته مرکزی صورت می گیرد.
 • هم اندیشی در مورد نقل و انتقالات دانشجویی با تایید کمیته نهایی صورت می گیرد
 • هم اندیشی در مورد چگونگی برگزاری اردوهای کلاسی توسط اساتید مشاور در کمیته مرکزی تصویب می گردد
 • نتایج افت و پیشرفت دانشجویان که توسط مسئول اساتید مشاور اعلام می گردد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
 • برگزاری اردوهای مشاوره ای در قالب اردوگاه ها (در جلسه هم اندیشی نقد و بررسی گردد)
 • تشکیل شورای تامین بهداشت روان یا همکاری دفتر مشاوره