علوم پزشکی وارستگان

کتاب های در حال انتشار
عنوان کتاب نویسنده
1 الفبای هورمون شناسی دکتر عبدالرضا وارسته، آرمین مختاریه و خیزران ایازی
2 مدیریت اطلاعت سلامت 1 و 2 دکتر غلامرضا مرادی
3 بیماریهای متابولیک مادرزادی دکتر عبدالرضا وارسته، فاطمه کیفی و ...
4 روش تحقیق دکتر عبدالرضا وارسته، فاطمه کیفی و ...
5 تکنیک HPLC و کاربرد دکتر عبدالرضا وارسته، فاطمه کیفی، آرمین مختاریه، سیما مرزبان
6 سلولی و مولکولی و آزمایشگاه فاطمه کیفی با همکاری دانشجویان
7 بیوشیمی بالینی فاطمه کیفی با همکاری دانشجویان
8 ویروس شناسی پزشکی داود منصوری و خانم کیانا کتابی
9 میکروب شناسی عمومی داود منصوری و آقای امید پوراسماعیل
10 کتابچه آموزشی تنظیم رژیم نویسی در بیماری دیابت و بیماری دیالیز زهره حسینی با همکاری دانشجویان
11 خلاصه و نکات مهم میکروب شناسی عمومی داود منصوری و محمد صادق دماوندی