علوم پزشکی وارستگان

 • نام دوره: کارشناسی پیوسته علوم تغذیه
 • طول دوره و ساختار آن: مطابق آیین‌نامه آموزشی دوره‌‏های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ‏ریزی علوم پزشکی می‏‌باشد
 • تعداد کل واحدهای درسی: 130

 • لیست دروس دانشجویان ورودی 972 به قبل


 • تقسیم‌بندی واحدهای درسی:
    الف)دروس پایه: 25 واحد
    ب) دروس اصلی: 37 واحد
    ج)دروس اختصاصی: 28 واحد
    د) کارآموزی در عرصه: 18 واحد
    ه) دروس عمومی: 22 واحد

الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت     پیش نیاز

نظری عملی جمع ـــ
01 روش‏‌های مطالعه و یادگیری 2 34 ـــ 34 ـــ
02 بیوشیمی مقدماتی 4 34 68 102 ـــ
03 فیزیولوژی 3 51 ـــ 51 ـــ
04 آناتومی 1 17 ـــ 17 ـــ
05 آمار حیاتی 2 34 ـــ 34 ـــ
06 مبانی روانشناسی 2 34 ـــ 34 ـــ
07 جامعه‌شناسی پزشکی 2 34 ـــ 34 ـــ
08 اپیدمیولوژی بیماری‏‌ها 2 34 ـــ 34 05
09 بهداشت عمومی 2 34 ـــ 34 08
10 میکروب‌شناسی عمومی 3 34 34 68 ـــ
11 انگل‏‌شناسی 2 17 34 51 ـــ
جمع   25        
ب: جدول دروس اصلی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه:
کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت     پیش نیاز
      نظری عملی جمع  
12 بیوشیمی متابولیسم 4 51 34 68 02
13 بهداشت و مسمومیت‏‌های غذایی 2 34 ـــ 34 09-10
14 میکروب‏‌شناسی مواد غذایی 3 34 34 68 10-11
15 اصول و روش‏‌های نگهداری مواد غذایی 2 34 ـــ 34 09-10
16 شیمی تجزیه مواد غذایی 3 34 34 68 02
17 اثر فرآیند بر ارزش غذا 2 34 ـــ 34 15-16
18 تغذیه اساسی(1) 3 51 ـــ 51 12
19 تغذیه اساسی(2) 3 51 ـــ 51 12
20 فیزیولوژی تغذیه 2 34 ـــ 34 03-18-19
21 زبان تخصصی 2 34 ـــ 34 7 از درس عمومی
22 اصول تنظیم برنامه‌‏های غذایی 1 17 ـــ 17 18-19
23 اصول ایمونولوژی 1 17 ـــ 17 02-12
24 داروشناسی 2 34 ـــ 34 12
25 مدیریت خدمات غذایی 2 34 ـــ 34 06-07-18-19
26 کاربرد رایانه در علوم تغذیه 1 ـــ 34 34 05
27 اکولوژی غذا و تغذیه 2 34 ـــ 34 07
28 پاتوفیزیولوژی 2 34 ـــ 34 03
جمع   37        
ج: جدول دروس اختصاصی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه
کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت     پیش نیاز
      نظری عملی جمع  
29 تغذیه در دوره‏‌های زندگی 2 34 ـــ 34 20ـ22
30 تغذیه گروه‏‌ها و شرایط ویژه 2 34 ـــ 34 20ـ22
31 خدمات تغذیه‏‌ای در نظام مراقبت‏‌های بهداشتی 2 34 ـــ 34 09
32 اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه‏‌های تغذیه‌‏ای 2 34 ـــ 34 07
33 ارزیابی وضع تغذیه 3 34 34 68 08ـ18ـ19
34 اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی 1 17 ـــ 17 21
35 اصول آموزش و مشاوره تغذیه 2 17 34 51 06ـ29
36 بیماری‏‌های ناشی از سوء تغذیه 2 34 ـــ 34 08ـ20
37 رژیم درمانی(1) 3 51 ـــ 51 20ـ22ـ28
38 رژیم درمانی(2) 3 51 ـــ 51 37
39 روش تحقیق در علوم بهداشتی 2 34 ـــ 34 05ـ08ـ33
40 سمینار تغذیه 2 34 ـــ 34  
41 پروژه 2 34 ـــ 34  
جمع   48        
د: جدول واحدهای کارآموزی در عرصه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه
کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعت
42   الف: بخش صنایع غذایی صنایع گوشت و روغن صنایع شیر، لبنیات و غلات صنایع کمپوت، کنسرو و نوشابه اداره استاندارد و اداره نظارت بر مواد غذایی 3 153
43 ب: کارآموزی تغذیه در PHC و سایر مراکز جامعه مراکز روستایی مراکز شهری مراکز شهرستانی و سایر مراکز جامعه  2  102
44 پ: کارآموزی تغذیه در بیمارستان
مدیریت بخش غذایی بیمارستان
آزمایشگاه تشخیص طبی
بخش بیماری‏‌های کودکان
مشاوره بیماران سرپایی
بخش گوارش، کبد و پانکراس
بخش قلب، عروق و CCU
بخش دیابت و غدد درون ریز
بخش جراحی و ICU
بخش کلیه
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
جمع   18  
ه: جدول دروس عمومی دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه
ردیف نام درس تعداد واحد ساعت دروس     پیش نیاز
      نظری عملی جمع  
1 دو درس از دروس مبانی نظری اسلام* 4 68 ــ 68 ــ
2 یک درس از دروس اخلاق اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
3 یک درس از دروس انقلاب اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
4 یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
5 یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی* 2 34 ــ 34 ــ
6 ادبیات فارسی 4 51 ــ 51 ــ
7 زبان انگلیسی عمومی 3 51 ــ 51 ــ
8 تربیت بدنی (1) 1 ــ 34 34 ــ
9 تربیت بدنی (2) 1 ــ 34 34 8
10 جمعیت و تنظیم خانواده 2 34 ــ 34 ــ
جمع   22        
* تذکر: گذراندن این دروس مطابق عناوین دروس عمومی معارف اسلامی مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (جدول زیر) است.
دروس عمومی معارف اسلامی
گرایش کد درس عنوان درس واحد ساعت     پیش نیاز
        نظری عملی جمع  
1ـ مبانی نظری اسلام 011 اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد) 2 34   34  
  012 اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت) 2 34   34  
  013 انسان در اسلام 2 34   34  
  014 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 2 34   34  
2ـ اخلاق اسلامی 021 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 2 34   34  
  022 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 2 34   34  
  023 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 2 34   34  
  024 عرفان عملی اسلام 2 34   34  
3ـ انقلاب اسلامی 031 انقلاب اسلامی ایران 2 34   34  
  032 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2 34   34  
  033 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 2 34   34  
4ـ تاریخ و تمدن اسلامی 041 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 34   34  
  042 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 34   34  
  043 تاریخ امامت 2 34   34  
5ـ آشنایی با منابع اسلامی 051 تفسیر موضوعی قرآن 2 34   34  
      2 34   34  
  052 تفسیر موضوعی نهج البلاغه 2 34   34  
      2 34   34  
جمع     12 408   408  

 

لیست دروس دانشجویان ورودی 981 به بعد


 • تقسیم‌بندی واحدهای درسی:
    الف)دروس پایه: 22 واحد
    ب) دروس تخصصی: 66 واحد
    ج) کارآموزی در عرصه: 18 واحد
    د) دروس عمومی: 24 واحد
 • الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

  کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
  01 اندیشه اسلامی1(مبداء و معاد)
  اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)
  عمومی 4 2
  2
  ـــ
  ـــ
  ـــ
  02 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) عمومی 2 2 ـــ ـــ
  03 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمومی 2 2 ـــ ـــ
  04 تاریخ امامت عمومی 2 2 ـــ ـــ
  05 تفسیر موضوعی قرآن عمومی 2 2 ـــ ـــ
  06 ادبیات فارسی عمومی 2 2 ـــ ـــ
  07 زبان انگلیسی عمومی عمومی 2 2 ـــ ـــ
  08 تربیت بدنی 1 عمومی 1 ـــ 1 ـــ
  09 تربیت بدنی 2 عمومی 1 ـــ 1 8
  10 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 2 ـــ ـــ
  11 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران عمومی 2 2 ـــ ـــ
  جمع 24

  الف : جدول دروس پایه دوره کارشناسی پیوسته (BSc) رشته علوم تغذیه

  کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
  12 روشهای مطالعه و یادگیری پایه 1 1 ـــ ـــ
  13 بیوشیمی مقدماتی پایه 3 2 1 ـــ
  14 فیزیولوژی (1) پایه 2 2 ـــ ـــ
  15 فیزیولوژی (2) پایه 2 2 ـــ ـــ
  16 آناتومی پایه 1 1 ـــ ـــ
  17 آمار حیاتی پایه 2 2 ـــ ـــ
  18 اصول روانشناسی و مشاوره پایه 2 2 ـــ ـــ
  19 جامعه شناسی پزشکی پایه 2 2 - ـــ
  20 اصول اپیدمیولوژی پایه 2 2 - -
  21 بهداشت عمومی پایه 2 2 ـــ ـــ
  22 انگل شناسی پزشکی پایه 1 1 ـــ ـــ
    میکروب شناسی پزشکی پایه  2  1 1 -
  جمع 22

  ج : جدول دروس تخصصی دوره کارشناسی پیوسته(BSc) رشته علوم تغذیه

  کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
  24 شیمی مواد غذایی تخصصی 2 1 1 13
  25 میکروب شناسی مواد غذایی تخصصی 2 1 1 23
  26 بهداشت و مسمومیتهای غذایی تخصصی 2 2 ـــ 22و23
  27 اصول نگهداری مواد غذایی تخصصی 1 1 ـــ 24و25
  28 اثر فرآیند بر ارزش مواد خوراکی تخصصی 1 1 ـــ 24
  29 بیوشیمی متابولیسم تخصصی 4 3 1 13
  30 اصول ایمونولوژی تخصصی 1 1 ـــ ـــ
  31 اصطلاحات پزشکی تخصصی 1 1 - 7
  32 زبان تخصصی تغذیه تخصصی 2 2 - 31
  33 پاتو فیزیولوژی1 تخصصی 2 2 ـــ 14و15و 31
  34 پاتو فیزیولوژی2 تخصصی 2 2 ـــ 33
  35 تغذیه اساسی 1 تخصصی  2  2 - 29
  36 تغذیه اساسی 2 تخصصی 3 3  - 29
  37 فیزیولوژی تغذیه تخصصی 2  2  - 35و36 
  38 اصول تنظیم برنامه های غذایی تخصصی  1  1  - 35و36 
  39 دارو شناسی تخصصی 2 2 - 29و31 
  40 تداخل غذا -دارو تخصصی  1 1 - 39
  41 مکمل های غذایی تخصصی 1 1 -  39
  42 مدیریت خدمات غذایی تخصصی  2  1  1 35و36 
  43 کاربرد رایانه در علوم تغذیه تخصصی  1  - 1 38
  44 اکولوژی غذا و تغذیه تخصصی  1  1  -  35و36 
  45 ژنتیک و تغذیه تخصصی 1  1  - 35و36  
  46 ارزیابی وضعیت تغذیه تخصصی 3  2 1 35و36  
  47 بیماریهای ناشی از سوء تغذیه تخصصی 2  2 - 35و36و46 
  48 تغذیه در دوره های زندگی تخصصی  3  3 - 35و36و38 
  49 تغذیه گروه های ویژه تخصصی 2  2 - 38و46 
  50 اصول آموزش و مشاور تغذیه تخصصی  2 1 1 18و19و48
  51 اصول برنامه ریزی در تغذیه جامعه تخصصی  2  2 - 20و50 
  52 خدمات تغذیه ای در مراقبت های اولیه بهداشتی تخصصی 2  2 - 46 
  53 روش تحقیق در علوم تغذیه تخصصی  1 1 - 17و20 
  54 رژیم درمانی 1 تخصصی  2  2  - 38 
  55 رژیم درمانی 2 تخصصی  2  2 - 38 
  56 رژیم درمانی 3 تخصصی  2  2  -  54و55
  57 رژیم درمانی 4 تخصصی  2 2 - 54و55 
  58 آشنایی با تفسیر داده های پاراکلینیکی تخصصی 1  1  -  46
  59 سمینار تخصصی  1  -  1  35و36و46
  60 پروژه تخصصی  2 - 2 53
  جمع 6

  الف : جدول دروس کارآموزی دوره کارشناسی پیوسته(BSc) رشته علوم تغذیه

  کد درس نام درس دسته تعداد واحد نظری  عملی پیش نیاز
  61 کارآموزی در عرصه تغذیه جامعه (مرکز بهداشتی و درمانی) کارآموزی در عرصه 6 - 6 ـــ
  62 کارآموزی در عرصه تغذیه بالینی کارآموزی در عرصه 10 - 10 ـــ
  63 کارآموزی در عرصه صنایع غذایی کارآموزی در عرصه 2 - ـ2 ـــ
  جمع 18