علوم پزشکی وارستگان

آئین نامه تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشوراساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی-مصوب مهر1397 (نامه شماره 3701/500/د مورخ 1397/7/24):