علوم پزشکی وارستگان

شرح وظایف دفتر مشاوره دانشجویی

برنامه ریزی مطلوب جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

 • تدوین برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه کارشناسی مشاوره دانشجویی
 • پیگیری تامین منابع مورد نیاز برنامه های مشاوره دانشجویی از محل اعتبارات سازمانی
 • انجام ارزیابی هایی مانند هزینه-کارایی و اثربخشی برنامه های مشاوره دانشجویی
 • تهیه گزارشات دوره ای و منظم عملکرد مشاوره دانشجویی
 • برنامه ریزی برای حضور مشاور در خوابگاه
 • برنامه ریزی برای اردوهای مشاوره ای

کارگاه های مهارتی

 • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی برای همتایاران
 • برگزاری کارگاه های ضمن خدمت برای اساتید مشاور
 • برگزاری سمينارها، كارگاهها و كلاسهای آموزشی برای دانشجویان در حوزه بهداشت رواني.

خدمات مشاوره ای

 • برگزاری جلسات مشاوره تخصصی در زمینه مسائل روانشناختی، رفتاری، آموزشی، ازدواج و ...
 • برگزاری جلسات مشاوره ای ویژه دانشجویان خوابگاهی
 • ارائه خدمات مشاوره تلفنی
 • ارائه خدمات مشاوره الکترونیکی
 • تشکیل پرونده مشاوره ای برای کلیه دانشجویان در سامانه سیناسا
 • شناسایی، جذب، انعقاد قرارداد، نظارت و پیگیری پرداخت حق المشاوره مشاوران تخصصی

امور دانشجویان شرایط خاص

 • پیگیری امور مشاوره ای دانشجویان دارای افت تحصیلی
 • پیگیری امور دانشجویان دارای بیماری خاص و مشکلات جسمی
 • پیگیری امور دانشجویان مشروطی امور دانشجویان اقدام کننده به خودکشی

امور وزارتی

 • بروزرسانی سامانه فرابر وزارتی در حوزه های مختلف
 • ارائه گزارش های موردنیاز به معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت در خصوص فعالیتهای اداره مشاوره
 • شرکت در جلسات وزارت روئسای دفتر مشاوره و همچنین جلسات نشست مناطق

پایش و ارتقای سلامت روان

 • انجام پایش سلامت روان بر اساس آیین نامه وزارتی و پیگیری نتایج آن
 • انجام طرح های پایشی متفاوت محوله از سوی وزارت بهداشت

اطلاع رسانی

 • طراحی و توزیع بروشورها، پمفلت ها و جزوات روانشناسی به صورت مجازی در سایت و سایر فضاهای مجازی دانشکده
 • اطلاع رسانی ساعات حضور مشاوران تخصصی در مرکز
 • معرفی کتاب های روان شناسی به دانشجویان به طرق مختلف
 • اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی