FA - EN

  1. حداقل سالی یکبار Password سیستم ها و سامانه ها (سام، پیام، سما، ایمیل و ...) خود را تغییر دهید.
  2. زمانی که پشت سیستم حضور ندارید، حتی برای چند دقیقه، کامپیوتر خود را Shut Down یا Sleep نمایید.
  3. پس از اتمام کلاس درس، کامپیوتر کلاس را Shut Down یا Restart نمایید تا احیانا دانشجویانی که از بدافزارها استفاده می کنند نتوانند اطلاعات فلش شما را کپی کنند.
  4. هر گونه Username و Password خود اعم از سام، سما، پیام، ایمیل و ... را در اختیار دانشجویان دیگر قرار ندهید.
  5. مسئولیت استفاده غیر مجاز از کاربری های شما، بر عهده خود شما است.
  6. هر فلشی را را به کامپیوتر خود متصل نکنید زیرا این فلش ها علاوه بر ویروس ممکن است حاوی جاسوس افزار یا Spyware باشند.
  7. ایمیل های ارسالی توسط منابع ناشناس را همواره حذف نمایید. به فايل هایی که به عنوان ضميمه همراه يک نامه الکترونيکی ارسال می گردند، توجه نمایید ( خصوصا اگر دارای پسوند exe . باشند، از دانلود آن خودداری کنید).
  8. در فواصل زمانی مشخص از اطلاعات ارزشمند موجود بر روی کامپيوتر یا فلش خود backup گرفته شده و آنان را بر روی لوح فشرده یا فلش دیگری ذخيره نمایید.