FA - EN
8 از 1 صفحه

فرم درخواست پذیرش دانشجو بین المللی

مشخصات فردی
نام(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

شماره گذرنامه:(*)
ورودی نامعتبر

کشور محل تولد(*)
ورودی نامعتبر

تابعیت(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد: (*)
/ / ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

شهرمحل تولد(*)
ورودی نامعتبر

ملیت(*)
ورودی نامعتبر

آدرس ایمیل
ورودی نامعتبر

همسر و فرزندان متقاضی
نام و نام خانوادگی همسر
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد همسر
/ / ورودی نامعتبر

محل تولد همسر
ورودی نامعتبر

ملیت همسر
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی فرزند
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد فرزند
/ / ورودی نامعتبر

محل تولد فرزند
ورودی نامعتبر

ملیت فرزند
ورودی نامعتبر

آدرس متقاضی
کشور (*)
ورودی نامعتبر

استان
ورودی نامعتبر

شماره
ورودی نامعتبر

شهر
ورودی نامعتبر

خیابان
ورودی نامعتبر

تلفن (*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی و مقطع مورد تقاضا
رشته تحصیلی مورد تقاضا (به ترتیب اولویت)
رشته مورد تقاضا اول
ورودی نامعتبر

رشته مورد تقاضا دوم
ورودی نامعتبر

رشته مورد تقاضا سوم
ورودی نامعتبر

مشخصات آخرین مدرک تحصیلی
رشته(*)
ورودی نامعتبر

سال پایان
ورودی نامعتبر

نام کشور(*)
ورودی نامعتبر

نام موسسه
ورودی نامعتبر

معدل(*)
ورودی نامعتبر

سال شروع
ورودی نامعتبر

نام شهر(*)
ورودی نامعتبر

میزان آشنایی با زبان های خارجی
نام زبان خارجی1
ورودی نامعتبر

خواندن
ورودی نامعتبر

نوشتن
ورودی نامعتبر

مکالمه
ورودی نامعتبر

نام زبان خارجی2
ورودی نامعتبر

خواندن
ورودی نامعتبر

نوشتن
ورودی نامعتبر

مکالمه
ورودی نامعتبر

نام زبان خارجی3
ورودی نامعتبر

خواندن
ورودی نامعتبر

نوشتن
ورودی نامعتبر

مکالمه
ورودی نامعتبر

اسکن صفحه اول گذرنامه
ورودی نامعتبر

اسکن صفحه اول گذرنامه، یا اسکن صفحه اعتبار گذرنامه، یا اسکن کارت اقامت

اسکن دیپلم
ورودی نامعتبر

اسکن ریزنمرات
ورودی نامعتبر

اسکن عکس 3*4
ورودی نامعتبر

(*)
ورودی نامعتبر