FA - EN

سلامت روان در محل کار
در طول زندگی بزرگسالی، بخش بزرگی از زمان ما در محل کار صرف می شود.تجربه ما در محل کار یکی از عواملی است که تعیین کننده وضعیت سلامتی ما است.
کارفرمایان و مدیرانی که ابتکار عمل در محل کار را برای ارتقای سلامت روانی و حمایت از کارکنانی که دارای اختلالات روانی هستند، به دست می آورند، نه تنها در سلامت کارکنان خود، بلکه در بهره وری آنها در کار، به سود قابل توجهی می رسند. از سوی دیگر، یک محیط کار منفی، ممکن است منجر به مشکلات جسمی و روانی، استفاده مضر از مواد یا الکل، غیبت و بهره وری از دست رفته شود.
در سراسر جهان، بیش از 300 میلیون نفر از افسردگی، عامل اصلی ناتوانی رنج می برند. بیش از 260 میلیون نفر با اختلالات اضطرابی زندگی می کنند. بسیاری از این افراد با هر دو زندگی می کنند. یک مطالعه اخیر WHO برآورد می کند که افسردگی و اختلالات اضطرابی هر سال برای بهره وری اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار هزینه در پی دارد.
افسردگی و اختلالات اضطرابی اختلالات روحی شایعی هستند که بر توانایی ما در کار و کیفیت کارمان تأثیر می گذارد.
در سراسر جهان، بیش از 300 میلیون نفر از افسردگی، که عامل اصلی ناتوانی است رنج می برند.
موضوع روز جهانی سلامت روانی سال 2017 سلامت روان در محل کار است. روز جهانی سلامت روان هر ساله در 18 مهر با هدف کلی افزایش آگاهی از مسائل بهداشت روان و بسیج تلاش برای حمایت از سلامت روان بهتر گرامی داشت می شود .
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و آشنایی با کار سازمان بهداشت جهانی می توانید به آدرس زیر مراجعه نما یید: