FA - EN

سال نو زمان مهمانی است، جشن گرفتن براي دستاوردهای سال قبل و آماده شدن براي ساختن دستاوردهایی جدید براي سال آینده. با این حال، سال نو همچنین می تواند براي بسیاری از مردم زمان دشواری باشد که موجب احساس غم و اندوه، تنهایی و یا پشیمانی شود. چند نکته ی ساده می تواند به شما کمک کند تا بیشترین استفاده را از سال نو داشته باشید و به سال آینده نگاه کنید
 1. جشن با دوستان نزدیک و عزیزان:
خود را با افرادي احاطه کنید که براي شما بهترین ها را می خواهند. مخصوصاً اگر افسردگی یا خلق پایینی دارید و خانواده ي شما از این موضوع آگاه باشند، میتوانند وضعیت و احساس شما را درك کنند و حتی ممکن است راههایی براي بهبود روحیه و خلقتان پیدا کنند. با بودن در کنار خانواده و عزیزانتان ممکن است متوجه شوید که راه شاد بودن را پیدا کرده اید. جایی را براي گذراندن یک بعد از ظهر یا شب با دوستان و اقوامتان انتخاب کنید که درآن احساس امنیت و راحتی میکنید. اگر خانواده یا دوستان نزدیکتان در نزدیکی شما زندگی نمی کنند ـ مثلاً اگر در سفر هستید یا دور از خانه زندگی می کنید ـ با بعضی از دوستانتان در همان محل قرار بگذارید یا دوستی را انتخاب کنید که با رابطه ي نزدیکتري دارید و سال نو را با او سپری کنید
 1. مهمانی دادن
 حتی اگر احساس میکنید که حوصله ندارید هم شروع به مهمانی دادن کنید! به دید و بازدید بروید یا با تدارك دیدن و تهیه ی چند میان وعده، اوقاتتان را کنار دوستان یا اقوام در منزل خود بگذرانید. مشارکت در فعالیت هاي اجتماعی به کاهش احساسات منفی، انزوا و اضطراب کمک می کند. همچنین، ممکن است براي بعضی افراد تغییر دکوراسیون براي سال نو کمک کند تا با بهتر شدن جو و محیط زندگی به بالا بردن خلق و خوي شما کمک کند
 1. ذهن خود را منحرف و از فکرهاي منفی خالی کنید
اگر احساس میکنید که خلقتان پایین است، مهم نیست چه کاري انجام میدهید، سعی کنید به طور فعال ذهن خود را از افکار منفی منحرف کنید. در واقع، تمرکز بیش از حد بر افکار منفی میتواند حالتان را بدتر کند. پس به جاي تمرکز بر افکار منفی، سعی کنید خودتان را آموزش بدهید تا حواستان را به سمت یک فعالیت جدید منحرف کنید. پرداختن به کارهاي زیر میتوانند کمک کنند که کمتر به افکار منفی مشغول شوید
 • یک کاردستی براي دکوراسیون سال جدید آماده کنید
 • براي یک مسافرت براي ایام تعطیل برنامه ریزي کنید یا فعالیتی در ارتباط با سال نو را یاد بگیرید
 • در خانه تکانی یا تغییر دکوراسیون شرکت کنید.
 • خودتان را در فعالیتهاي خوش آیند غرق کنید
 1. به شکلی مناسب «از خودتان مراقبت کنید.»
مراقبت از خود در جلوگیري از افسردگی بسیار مهم است، زیرا علائمی مانند تغییر اشتها، خواب و آرامش به طور مستقیم بر توانایی شما براي مراقبت از خود تأثیر میگذارد. هر کاري که باعث میشود در شروع سال جدید احساس تازگی و زیبایی و آرامش داشته باشید را انجام بدهید. ممکن است فعالیت هاي زیر به افراد احساس خوبی بدهند:
 • یک حمام یا وان آب با شمع و موسیقی ملایم
 • رفتن به سالن آرایش و استفاده از ماسکهاي طبیعی
 • آرامسازي عمیق با استفاده از ماساژ و خواب عمیق در شب.
 1. انتخابهاي تغذیه اي سالمی داشته باشید
هنگامی که احساس افسردگی می کنید، به راحتی ممکن است انتخاب هاي تغذیه اي ناسالمی را شروع کنید. تصمیم گیري غذایی ناسالم و عدم توجه به ارزش غذایی با بسیاري از علایم افسردگی و تأثیر افسردگی بر سلامت روانی مرتبط است.
 • غذاهایی را براي خوردن انتخاب کنید که خلق شما را افزایش میدهد و به بهبود خلق افسرده کمک میکند.
 • میوههایی که حاوي ویتامین C هستند، مثل گریپفروت یا کیوي
 • خوردنیهایی که سرشار از ویتامین E هستند، مثل آجیل و انواع تخمه ها
 • غذاهایی که امگاـ3 دارند، مثل انواع مغزها، تخم کتان و ماهی سالامون
 • انواع گوشت سفید، مثل بوقلمون، ماهی تن و مرغ
 1. در مراسم سنتی قبل از سال نو شرکت کنید
اضافه کردن یک حس معنوي و سنتی به حال و هواي قبل از شروع سال نو میتواند مفید باشد. میتواند شما را براي یک لحظه به فکرکردن دربارهي سال آینده وادار کند؛ و نقطه عطفی باشد براي مسیري که براي حرکت به جلو و آینده انتخاب میکنید. علاوه بر این، خودکارآمدي شما تقویت خواهد شد و به شما این حس مثبت را میدهد که خودتان در ایجاد تغییر در زندگیتان نقش دارید و فعال هستید. انتخاب کنید که کجا، چه زمانی و چه نوع سنت جدیدي براي شما معنیبخش است.
به برخی ایده ها در این زمینه توجه کنید:
 • هر چیزي که در طول سال گذشته در شما احساس منفی به وجود آورده را بنویسید، پس از نوشتن آنها، از شرشان خلاص شوید، آنها را در سطل زباله بریزید یا پاره کنید یا بسوزانید.
 • در سال جدید یک گلدان یا ظرف زیبا تهیه کنید و در طول سال، هر زمانی که اتفاق خوب یا شادي برايتان میافتد، آن را بنویسید و در ظرف بیندازید. سپس، در زمان آغاز سال نو، آنها را بخوانید تا براي خودتان یادآوري کنید که سال گذشته اتفاقات خوبی داشته اید.
 • به عنوان یک راه براي ایجاد حس معنوي و احساس امید براي برآورده شدن آرزوهايتان شمع و عود روشن کنید.
منبع: چهل و ششمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روانشناسی ایران: بهار 1398
نوشته: الهام غروي آشتیانی
جامعه شناس و روانشناس بالینی