وضعیت شغلی

وضعیت تحصیلی

مهارتهای آزمایشگاهی-تحقیقاتی

 • 1
  ژنتیک مولکولی

  • آشنایی و کار با انواع روشهای استخراج DNA ژنومي وRNA از انواع نمونه های گیاهی ،حیوانی و انسانی.
  • طراحي پرايمرهاي اختصاصی و آشنایی کامل با نرم افزارهای مربوطه و تکثير قطعات ژني با استفاده از PCR.
  • آشنایی و کار با انواع مختلف PCR.
  • آشنايي با دستگاه Gel Scan و نرم افزار مربوطه
  • آشنایی و کار با دستگاه Real Time PCR
  • آشنایی کامل و کار با روشهای Gene Cloning
  • آشنایی با انواع الکتروفورز افقی و عمودی
  • استخراج پلاسيمد از باکتري ها
  • آشنایی کامل با نرم افزار Sequencher جهت آنالیز نتایج توالی یابی

 • 2
  سیتوژنتیک

  • آشنایی با کشت سلول، G-Banding و کاریوتایپ.
  • آشنایی و کار با سیستم آنالیز کاریوتایپ (Cytovision).
  • آشنایی و کار با سلولهای آمنیوتیک جهت تهیه کاریوتایپ
  • آشنایی و کار با روش q-PCR جهت تشخیص اختلالات تریزومی جنینی

 • 3
  هماتولوژی

  • بررسی سلولهای خونی و شمارش آنها

 • 4
  بیوشیمی

  • آشنایی کامل و كار با روشهای کلونینگ و تولید پروتینهای نوترکیب
  • آشنايي كامل و كار با روش SDS PAGE و وسترن بلاتینگ
  • تهيه عصاره چربي از دانه گرده جهت انجام تست پريك
  • آشنايي و کار با انواع روشهاي كروماتوگرافي شامل HPLC- TLC و GC
  • آشنایی و کار با دستگاه کاپیلاری الکتروفورز جهت تشخیص هموگلوبینوپاتی ها و پروتئینهای سرم
  • آشنایی و کار با دستگاه اتوآنالایزر جهت انجام تستهای مختلف بخش بیوشیمی
  • آشنایی و کار با تستهای مختلف بیوشیمی ادرار

 • 5
  عفونی

  • آشنایی کامل و کار با تستهای مختلف شامل Toxo, Rubella, CMV, HSV, HBV, HCV و ....

 • 6
  مهارت های کامپیوتری

  • آشنايي کامل با سيستم Office اعم از Word، Power point، Excel و...
  • آشنايي كامل باروش تحقیق و جستجو در Internet جهت یافتن مقاله.
  • استفاده از بانک هاي اطلاعات ژنومي NCBI و EBI، Gencards، Ensembl و...
  • استفاده از نرم افزارهاي طراحي پرايمر (PrimerPremier، AlleleID،Oligo5, Primer3 ، Beacon Designer)
  • استفاده از نرم افزارهاي شناسايي Restriction Site هاي آنزيم هاي محدود کننده.
  • استفاده از نرم افزارهاي تعيين توالي ,bioedit Chromas, Sequencher
  • آشنايي با نرم افزارNTsys, Pop Gene, Arlequin, Mvsp, Spss,
  • آشنایی کامل با نرم افزار فتوشاپ
  • آشنایی با نرم افزار ایندیزاین
  • آشنایی و کار با نرم افزار Concept Draw

 • 7
  راه اندازی

  • راه اندازی دستگاه Real Time PCR(Bioer) در آزمایشگاه پردیس.
  • راه اندازی دستگاه اسپکتروفتومتر(Technee) در آزمایشگاه پردیس.
  • راه اندازی تست SMA برای تعیین تعداد کپی مربوط به این ژن با استفاده از دستگاه Real Time PCR ( Gene Dosage Analysis)
  • راه اندازی تست SMA برای تعیین تعداد کپی مربوط به این ژن با استفاده از دستگاه Real Time PCR ( Gene Dosage Analysis)
  • راه اندازی تست ARPKD
  • راه اندازی بررسی میزان متیل مالونیک ادرار با استفاده از GC-FID در آزمایشگاه پردیس