کتاب های منتشره

 • 1
  کتاب اصول و روشهای کاربردی Real-Time PCR (الفبای Real-Time PCR)

  دکتر عباس زادگان- دکتر واحدی- فاطمه کیفی

 • 2
  کتاب راهنمای عملی و آسان PCR (الفبای PCR)

  دکتر فاطمه واحدی- فاطمه کیفی

 • 3
  کتاب روشهای استخراج DNA

  دکتر فاطمه واحدی- فاطمه کیفی

 • 4
  کتاب سیتوژنتیک بالینی، کلاسیک و مولکولی

  دکتر عباس زادگان- سعیده قضایی- فاطمه کیفی- فرزانه میرزایی

 • 5
  کتاب ایمونولوژی عملی

  دکتر وارسته و جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور (کمک به نگارش یک فصل از کتاب)

 • 6
  الفبای بیماریهای متابولیک مادرزادی

  دکتر عبدالرضا وارسته- دکتر فاطمه کیفی- دکتر نوریه شریفی- دکتر محسن عظیمی نژاد- اعظم شفائی