اکتشافات ثبت شده در بانکهای اطلاعاتی

 • GU201906
  ژن: CYP11B1 , بیماری: CAH و Accession Number: GU201906
 • KP289323
  ژن: MUT, بیماری: متیل مالونیک اسیدمی, Accession Number: KP289323
 • KP289324
  ژن: MUT, بیماری: متیل مالونیک اسیدمی, Accession Number: KP289323
 • KR026956
  ژن: MUT, بیماری: متیل مالونیک اسیدمی, Accession Number: KR026956
 • KF030882
  ژن: MUT, بیماری: متیل مالونیک اسیدمی, Accession Number: KF030882
 • KR026957
  ژن: MUT, بیماری: متیل مالونیک اسیدمی, Accession Number: KR026957
 • KR026958
  ژن: MMAA, بیماری: متیل مالونیک اسیدمی, Accession Number: KR026958