برنامه حضور

  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه امور پژوهشی امور پژوهشی پاسخگویی به دانشجویان - -
یکشنبه امور مربوط به گروه ژنتیک-اصول مدیریت و قوانین جلسات فوق العاده پاسخگویی به دانشجویان -
دوشنبه مشاوره دانشجویان سمینار بیوشیمی پزشکی 1 جلسات گروه روشهای مطالعه -
سه شنبه امور مربوط به آزمایشگاهها بیوشیمی پزشکی 1-امور پژوهشی ژورنال کلاب-سمینار پاسخگویی به دانشجویان  
چهارشنبه مشاوره دانشجویان سمینار سلولی و مولکولی دانشجویان تحت مشاوره (951)    
پنجشنبه برنامه های دانشگاه پاسخگویی به دانشجویان سمینار - -