• دانشگاه پیام نور

  درس سلولی-مولکولی و آزمایشگاه سلولی-مولکولی

  دانشجویان کارشناسی / دانشگاه پیام نور گناباد / 86-87

 • دانشگاه پیام نور

  درس ژنتیک

  دانشجویان کارشناسی / دانشگاه پیام نور گناباد / 86-87

 • دانشگاه علوم پزشکی وارستگان

  درس سلولی-مولکولی و آزمایشگاه سلولی-مولکولی

  دانشجویان کارشناسی / مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان / 90 تا کنون

 • علوم پزشکی وارستگان

  ژنتیک

  دانشجویان کارشناسی / مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان / 90 تا کنون

 • علوم پزشکی وارستگان

  روش تحقیق

  دانشجویان کارشناسی / مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان / 90 تا کنون

 • علوم پزشکی وارستگان

  سمینار

  دانشجویان کارشناسی / مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان / 90 تا کنون

 • علوم پزشکی وارستگان

  بیوشیمی بالینی 1

  دانشجویان کارشناسی / مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان / 90 تا کنون

 • علوم پزشکی وارستگان

  نگارش متون

  دانشجویان کارشناسی ارشد / مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان / 90 تا کنون