گواهی نامه های دریافتی

 • 1

  Mutagenesis and its application in genetics. 2006. Research institute of physiology and biotechnology, University of Zanjan, Iran.

 • 2

  Application of Stem Cells in Gene Trapy. 2008. Bu Ali institute, Mashhad, Iran.

 • 3

  Genetic Study of Patient with cystic Fibrosis. 2010. Ghaem Hospital. Mashhad, Iran.

 • 4

  Standardization in Laboratory workshop. 2010. Health Reference Laboratory, Mashhad, Iran.

 • 5

  Flow cytometry workshop. 2012. Division of Immunogenetic and cell culture, Bu-Ali Research Institute, Mashhad, Iran.

 • 6

  Cell culture workshop. 2012. Division of Immunogenetic and cell culture, Bu-Ali Research Institute, Mashhad, Iran.

 • 7

  SPSS software. 2012. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

 • 8

  HPLC workshop. 2013. Estern Mediterranean Health Genomic and Biotechnology Network. Tehran. Iran.

 • 9

  Scientific Writing workshop. 2013. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

 • 10

  Teaching Methods workshop. 2014. Varastegan Institute for Medical Sciences. Mashhad, Iran.

 • 11

  Functional data in medical sciences workshop. 2014. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

 • 12

  Structural Bioinformatics. 2015. Medical Genetics Research Center, Mashhad University of Medical Sciences. Mashhad, Iran.

 • 13

  Reviewer for posters. 2018. 2nd International and 10th National Iranian Neurogenetic Congress, Mashhad University of Medical Sciences. Mashhad, Iran.

کتاب های منتشره

 • 1
  کتاب اصول و روشهای کاربردی Real-Time PCR (الفبای Real-Time PCR)

  دکتر عباس زادگان- دکتر واحدی- فاطمه کیفی

 • 2
  کتاب راهنمای عملی و آسان PCR (الفبای PCR)

  دکتر فاطمه واحدی- فاطمه کیفی

 • 3
  کتاب روشهای استخراج DNA

  دکتر فاطمه واحدی- فاطمه کیفی

 • 4
  کتاب سیتوژنتیک بالینی، کلاسیک و مولکولی

  دکتر عباس زادگان- سعیده قضایی- فاطمه کیفی- فرزانه میرزایی

 • 5
  کتاب ایمونولوژی عملی

  دکتر وارسته و جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور (کمک به نگارش یک فصل از کتاب)

 • 6
  الفبای بیماریهای متابولیک مادرزادی

  دکتر عبدالرضا وارسته- دکتر فاطمه کیفی- دکتر نوریه شریفی- دکتر محسن عظیمی نژاد- اعظم شفائی