عضویت در مجامع و سازمانها

 • 1373-1375
  عضو اولين هيئت مديره انجمن علمي مدارك پزشكي ايران
 • تا کنون
  عضو فعلي IHIMA انجمن علمي مدارك پزشكي ايران
 • تاکنون
  عضو فعلي AHIMA انجمن مديريت اطلاعات بهداشتي-درماني آمريكا
 • تاکنون
  عضو انستيتو نانو تكنولوژي اسكاتلند

کتب چاپ شده

 • انتشار: 1382
  ابعاد جديد مديريت اطلاعات بهداشتي-درماني (مدارك پزشكي)

  نویسنده: غلامرضا مرادي-انتشارات : واژه پرداز-شابک: 5-03-7945-964

 • انتشار: 1387
  مديريت اطلاعات بیماران سرطاني در بیمارستان

  نویسندگان: غلامرضا مرادي، مرضيه معراجي، حمید مقدسي-انتشارات : دانشگاه علوم پزشكي مشهد