برنامه حضور

  8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16
شنبه مطالعه پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان  
یکشنبه آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی Jurnal Club  
دوشنبه میکروبیولوژی مواد غذایی میکروبیولوژی عمومی پاسخگویی به دانشجویان  
سه شنبه مطالعه شیمی و تجزیه مواد غذایی سمینار  
چهارشنبه مطالعه اثر فرایند بر ارزش غذا مشاوره  
پنجشنبه مطالعه پاسخگویی به دانشجویان مطالعه