علوم پزشکی وارستگان

تاریخ نیمسال 1397/06/10 تا 1398/14/14
انتخاب واحد 139711/13 تا 1397/11/18
حذف و اضافه 1397/11/29 تا 1397/07/30
حذف تک درس 1398/02/30 تا 1398/02/31
امتحانات 1398/04/01 تا 1398/04/12
تاریخ ثبت نمرات 1398/03/20 تا 1398/04/14
تاریخ شروع کلاس ها 1397/11/23 تا 1398/03/23