علوم پزشکی وارستگان

ردیف نام دستگاه تعداد
1 ترمومتر مدل امرون 1
2 سکا مدل 354 2
3 قد سنج سفره ای سکا 1
4 دستگاه ترکیب بدن مدل امرون BF511 2
5 متر نواری 8
6 ترازوی دیجیتال 4
7 استتوسکوپ 6
8 فشارسنج امرون 8
9 گلوکومتر 1
10 ترازوی قدسنج دیجیتال سکا مدل 703 1
11 قدسنج دیواری سکا مدل 216 1
12 دینامومتر مدل سیهان 1
13 کالیپر چربی سنج مدل سیهان 2
14 بادی کامپوزیشن مدل Inbody 270 1