FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

       
یکشنبه آز ایمونوهماتو ( آقای یعقوبی)
کددرس:244 گروه:1021
آزمایشگاه شماره 2
آز ایمونوهماتو ( آقای یعقوبی)
کددرس:244 گروه: 1022
آزمایشگاه شماره 2
     
آز هورمون ( خانم ایازی)
آزمایشگاه شماره 6 کددرس:246
گروه:1022
آز هورمون ( خانم ایازی)
آزمایشگاه شماره 6 کددرس:246
گروه:1021
دوشنبه   هورمون (آقای مختاریه)
کلاس231 کددرس:245
گروه102
  اصول فنی نگهداری (آقای قره باغی)
کلاس 225 کددرس:242
گروه:102
 انگل 2 (دکتر سعدآبادی -دکتر پوستچی) کلاس 225 کددرس:229 گروه:102
  روش های کنترل کیفی (آقای جعفری)
کلاس 225 کددرس:252 گروه:102
شروع کلاس از ساعت 14:30
سه شنبه آشنایی با بیماری های داخلی (خانم دکتر نعمتی)
کلاس 225 کددرس:255
گروه: 102
تاریخ امامت (آقای دانشمندی)
کلاس 235 کددرس:50043
گروه:5002
ژورنال کلاب-سمینار- کلاس 225    
چهارشنبه   سم شناسی (دکتر تابش پور)
کلاس 235 کددرس:236
گروه:102 
  آز سم (دکتر تابش پور)
آزمایشگاه شماره 5 کددرس:237 گروه:1022
شروع: 14:30 
آز سم (دکتر تابش پور) آزمایشگاه شماره 5 کددرس:237 گروه:1021
، شروع 16:30 
 آز انگل 2 (آقای گنج بخش)
آزمایشگاه شماره 3 کددرس:230 گروه:1021
شروع: 14:30
 آز انگل 2 (آقای گنج بخش) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:230 گروه: 1022، شروع 16:30
پنجشنبه   ایمونوهماتو (آقای یعقوبی)
کلاس 225 کددرس:243
گروه:102 
سمینار (دکتر منصوری)
کلاس 235 کددرس:257
گروه:1021 الی 1028