FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

 
       
یکشنبه مدیریت اطلاعات سلامت(2) (دکتر مرادی)
کد درس:410 گروه:104
کلاس:202 
تاریخ امامت (آقای دانشمندی)
کلاس 201 کددرس:50043
گروه:5003 
     
دوشنبه ساختمان داده ها و برنامه نویسی (1) عملی (دکتر جهانگیر)
کددرس:4171 گروه:104
کلاس: کارگاه کامپیوتر 
ژورنال کلاب کلاس 235    روش مطالعه (استاد:خانم فرزادیان-خانم دکتر کیفی)
کلاس 231 کددرس:60056
گروه:104 
دانش خانواده و جمعیت برادران (آقای غلامی) کلاس 235کددرس:500101 گروه:5002 
سه شنبه زبان تخصصی IT 1 (دکتر مظاهری)
کددرس 414 گروه 104
کلاس 241 
فناوری اطلاعات سلامت 2(دکتر مظاهری)
کد درس:428 گروه:104
کلاس:202 
  دانش خانواده(خواهران)کلاس221
کددرس:500101 گروه:5001 علوم تغذیه962
و فناوری951 و 971
   
چهارشنبه آناتومی (دکتر سیدیان مقدم)
کددرس:402 گروه 104
کلاس 107 
اصطلاحات پزشکی (خانم عارفی)
کد درس:403 گروه:104
کلاس:101 
   بیمه و نظام های پرداخت در نظام سلامت (اقای نیرومند)
_کد درس 432 گروه104 کلاس:216
ساعت شروع کلاس 14:30 
 
پنجشنبه زبان عمومی (خانم بیکی)
کددرس:5007 گروه:5003
کلاس 201 
زبان عمومی (خانم بیکی)
کددرس:5007 گروه:5003
کلاس 201 
ساختمان داده ها و برنامه نویسی (1) تئوری ( دکتر کامل قالیباف)
کددرس:4171 گروه:104
کلاس:کارگاه کامپیوتر  
  

ساختمان داده ها و برنامه نویسی (1) عملی( دکتر جهانگیر )
کددرس:4171 گروه:104
کلاس:کارگاه کامپیوتر