FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

 
       
یکشنبه زبان اختصاصی IT2(دکتر مظاهری)
کد درس:415 گروه:104
کلاس:211 
کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت (دکتر مظاهری) کد درس :437 گروه:104
کلاس:101 
  ادبیات (خانم وفائی فرد)
کددرس:5006 گروه:5002
کلاس 221 
ادبیات (خانم وفائی فرد) کددرس:5006 گروه:5002 کلاس 221 
دوشنبه ساختمان داده ها و برنامه نویسی (1) عملی
(دکتر جهانگیر) کددرس:4171 گروه:104
کلاس: کارگاه کامپیوتر
ژورنال کلاب کلاس 235        
سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها (2) ( خانم عارفی) کد درس:413گروه:104
کلاس:235
سه شنبه  زبان اختصاصی IT 1 (دکتر مظاهری) کددرس 414 گروه 104
کلاس 241
آمارحیاتی استنباطی (آقای برادران) کد درس:422 گروه104
کارگاه کامپیوتر 
داروشناسی (دکتر سعیدی)کد درس:420 گروه:104
کلاس:216 
   
چهارشنبه سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها (2)( خانم عارفی) کد درس:413گروه:104
کلاس:202 
        
 
پنجشنبه ببیماری شناسی اختصاصی2 (دکتر قاسمی) کددرس:424 گروه:104
کلاس:211 
انفورماتیک سلامت(1) (دکتر جنگی) کد درس:441 گروه:104
کلاس:221 
ساختمان داده ها و برنامه نویسی (1) تئوری ( دکتر کامل قالیباف)کددرس:4171 گروه:104
کلاس:کارگاه کامپیوتر 
   
ساختمان داده ها و برنامه نویسی (1) عملی( دکتر جهانگیر )کددرس:4171 گروه:104
کلاس:کارگاه کامپیوتر