FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه    

 تربیت بدنی 2 آقایان- استاد آقای بهراد

فوتسال شروع: 13:30

 

 تربیت بدنی 2 آقایان- استاد آقای طهماسبی

والیبال شروع: 15

  
 
یکشنبه آز انگل شناسی (کد1) آقای گنج بخش
آزمایشگاه3 کددرس:111
گروه:1011 
آز انگل شناسی (کد2) آقای گنج بخش
آزمایشگاه3 کددرس:111
گروه:1012 
   فیزیولوژی (دکتر حمیدی)
کلاس216 کددرس:103
گروه:101
اپیدمیولوژی بیماری ها (دکتر فرخانی) کلاس101کددرس:108
گروه:101 
دوشنبه   بیوشیمی متابولیسم (آقای پریزاده)
کلاس201 کددرس:112 
   آز بیوشیمی متابولیسم (کد2) خانم آرزمجو- آقای علایی
آزمایشگاه6 کددرس:112
گروه:1012 
آز بیوشیمی متابولیسم (کد1) خانم آرزمجو- آقای علایی
آزمایشگاه6 کددرس:112
گروه:1011 
آز میکروب عمومی (کد1) دکتر منصوری - خانم ریاحی
آزمایشگاه1 کددرس:110
گروه:1011
آز میکروب عمومی (کد2) دکتر منصوری- خانم ریاحی
آزمایشگاه1 کددرس:110
گروه:1012
سه شنبه   میکروب عمومی ( دکتر پزشکی)
کلاس101 کددرس:110 
  انگل شناسی (سعدآبادی)و(پوستچی)
کلاس201 کددرس:
جامعه شناسی (آقای صالح)کلاس101
کددرس:107 گروه:101 
چهارشنبه   بیوشیمی متابولیسم (آقای پریزاده)
کلاس216 کددرس:112 

  تربیت بدنی 2 خواهران- استاد خانم تقی نیا

والیبال  شروع: 13:30 

 تربیت بدنی 2 خواهران- استاد خانم صابری

بدمینتون شروع: 15

 تربیت بدنی 2 خواهران- استاد خانم سلیمانی

هندبال  شروع: 16:30

پنجشنبه فیزیولوژی (دکتر حمیدی)
کلاس216  کددرس:103
گروه:101 
زبان عمومی (آقای جعفری)
کلاس231 کددرس:5007
گروه:5001 
زبان عمومی (آقای جعفری) کلاس231 کددرس:5007 گروه:5001     

فیزیولوژی (دکتر حمیدی)
کلاس107کددرس:103
گروه:101