FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

 
 

 تربیت بدنی 2 آقایان- استاد آقای بهراد
کد درس: 50094 گروه:5001

فوتسال شروع: 13:30

  

 تربیت بدنی 2 آقایان- استاد آقای طهماسبی
کد درس: 50092 گروه:5002

والیبال شروع: 15

  
 
یکشنبه   فیزیولوژی (دکتر صرافان)
کلاس221 کددرس: 210
گروه 102 
  ادبیات (خانم وفائی)
کددرس:5006 گروه:5002
کلاس 221 
ادبیانت (خانم وفائی) کددرس:5006 گروه:5002 کلاس 221 هفته در میان 
دوشنبه آز فیزیولوژی (آقای یعقوبی)
آزمایشگاه شماره 3 کددرس:211
گروه: 1022 
آز فیزیولوژی (آقای یعقوبی)
آزمایشگاه شماره 3 کددرس:211
گروه 1021 
   روش مطالعه (استاد:خانم فرزادیان-خانم دکتر کیفی) کلاس 231 کددرس:60056
گروه:102
 
 آز میکروب (کد1) (آقای طلوع-خانم مصرزاده) آزمایشگاه شماره 1 کددرس:222
گروه:1021
 آز میکروب (کد2) (آقای طلوع-خانم مصرزاده) آزمایشگاه شماره 1 کددرس:222
گروه: 1022
سه شنبه  میکروب عمومی (آقای طلوع)
کلاس 221 کددرس:221
گروه:102
بیوشیمی عمومی (آقای پریزاده)
کلاس 211 کددرس:205
گروه 102 
ژورنال کلاب-کلاس 225  آز بافت (دکتر سیدیان مقدم-خانم محمد بیگی)
آزمایشگاه شماره 3 کددرس:214
گروه:1021 
آز بافت (دکتر سیدیان مقدم-خانم محمدبیگی) آزمایشگاه شماره 3 کددرس:214 گروه:1022 
آز بیوشیمی عمومی (خانم آرزمجو)
آزمایشگاه شماره6 کددرس:206
گروه 1022 
آز بیوشیمی عمومی(خانم آرزم جو)آزمایشگاه شماره 6 کددرس:206 گروه:1021 
چهارشنبه بیوشیمی عمومی (آقای پریزاده)
کلاس 211 کددرس:205
گروه:102 
بافت شناسی (دکتر سیدیان مقدم)
کلاس 201 کددرس:213
گروه:102 

 تربیت بدنی 2 خانم ها - استاد خانم تقی نیا
کد درس: 50092 گروه:5001

والیبال شروع: 13:30

 

 تربیت بدنی 2 خانم ها - استاد خانم صابری
کد درس: 50093 گروه:5001

بدمینتون شروع: 15

 

 تربیت بدنی 2 خانم ها - استاد خانم سلیمانی 
کد درس: 50091 گروه:5001

هندبال شروع: 16:30

 
پنجشنبه زبان عمومی (آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
کلاس 231- 
زبان عمومی (آقای جعفری) کددرس:5007 گروه:5002 کلاس 231-هفته درمیان  فیزیک حیاتی(آقای ایمان پرست) کلاس211
کددرس:212 گروه:102