FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه  


     

تربیت بدنی 1 ( آقایان) - استاد طهماسبی
کد درس:5008 گروه: 5003

شروع ساعت16:30

 

تربیت بدنی 1 ( خانم ها) - استاد نیک روش
کد درس: 5008 گروه: 5001

شروع ساعت14

تربیت بدنی 1 ( خانم ها) - استاد نیک روش
کد درس: 5008 گروه :5002

شروع ساعت15:30

یکشنبه آناتومی نظری (دکتر رجب زاده)
کلاس 107 کددرس:208
گروه 102
فیزیک عمومی (دکتر علیزاده)
کلاس 107 کددرس:201
گروه:102
  آز فیزیک (خانم نوری)
(آزمایشگاه 5 -کارگاه) کددرس:202
گروه:1021
 
دوشنبه آز سلولی و ملکولی (خانم حسینی-ظهیری)
(آزمایشگاه 6)
کددرس:207
آز شیمی عمومی (خانم کوثری)
(آزمایشگاه 5) کددرس: 204
گروه
     
سه شنبه شیمی عمومی (آقای پریزاده)
کلاس 101کددرس:203
گروه:102 
اندیشه اسلامی 1 (آقای دکتر نجفی)
کلاس 231 کددرس:50011
گروه:5002 
ژورنال کلاب-کلاس 225  آناتومی عملی (دکتر رجب زاده)
کلاس 107 کددرس:209
گروه:1022 
 
اندیشه اسلامی 1 (خانم زهانی)
کلاس 221 کددرس:50011
گروه:5001 
چهارشنبه  کامپیوتر عملی (کد1) (خانم حقانی)
(کارگاه کامپیوتر) کددرس: 217
گروه 1021
سلولی و مولکولی(دکتر کیفی)
کلاس 202 کددرس:207
گروه 1021و1022 
     
پنجشنبه زبان عمومی (آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
کلاس 231 
زبان عمومی (آقای جعفری) کلاس231
کددرس:5007
گروه:5002 هفته در میان 
     

زبان پیش (خانم برجی)
کلاس 202 هر هفته کد درس 05007
گروه 5002