FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه آزمایشگاه ایمونوهماتو
( آقای یعقوبی) آزمایشگاه شماره 2 
کددرس:244  گروه:1021
آزمایشگاه هورمون
(آقای مختاریه) آزمایشگاه شماره 6
کددرس:246 گروه:1022 
آزمایشگاه ایمونوهماتو
( آقای یعقوبی) آزمایشگاه شماره 2 
کددرس:244 گروه: 1022
آزمایشگاه هورمون
(آقای مختاریه) آزمایشگاه شماره 6
کددرس:246 گروه:1021 
  تاریخ امامت
(آقای دانشمندی)کلاس 225
کددرس:50043 گروه:5002  
 
دوشنبه       روش های کنترل کیفی
(آقای جعفری) کلاس 221
کددرس:252 گروه:102 
 اصول فنی نگهداری
(آقای علایی) کلاس 221
کددرس:242 گروه:102
انگل 2
(دکتر سعدآبادی -دکتر پوستچی)
کلاس221 ساعت 16.30 الی 18
کددرس:229 گروه:102
سه شنبه      سمینار
(دکتر منصوری) کلاس 225
کددرس:257 گروه:102
تاریخ فرهنگ و تمدن
(خانم دکتر سیدی) کلاس 101
کددرس:50043 گروه:5002 
 
چهارشنبه هورمون
(آقای مختاریه) کلاس221
کددرس:245 گروه102

ایمونوهماتو
(آقای دکتر حبیبی) کلاس 225
کددرس:243 گروه:102

   آشنایی با بیماری های داخلی
(دکتر علیرضایی) کلاس
231
کددرس:255 گروه: 102
 
پنجشنبه  سم شناسی
(دکتر تابش پور) کلاس 221
کددرس:236 گروه:102
آزمایشگاه سم
(دکتر تابش پور)
آزمایشگاه شماره 5
کددرس:237 گروه:1022
آزمایشگاه انگل 2
(آقای گنج بخش-آقای پوراسماعیل)
آزمایشگاه شماره 3
کددرس:230 گروه:1021
آزمایشگاه سم
(دکتر تابش پور)
آزمایشگاه شماره 5
کددرس:237 گروه:1021،
آزمایشگاه انگل 2
(آقای گنج بخش-آقای پوراسماعیل) )
آزمایشگاه شماره 3
کددرس:230 گروه: 1022