FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه
آزمایشگاه خون شناسی 2
(آقای دکتر حبیبی- خانم رحیم زاده)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:250 گروه:1021
 
باکتری شناسی پزشکی
(آقای طلوع) کلاس 221
کددرس:253 گروه:102 
آزمایشگاه خون شناسی 2
(آقای دکتر حبیبی- خانم رحیم زاده)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:250 گروه1022 
   
یکشنبه  خون شناسی 2
(آقای دکتر حبیبی) کلاس 221
کددرس:249 گروه:102
تاریخ امامت
(آقای دانشمندی) کلاس 221
کددرس:50043 گروه:5002
     
دوشنبه باکتری شناسی پزشکی
(آقای طلوع) کلاس 221
کددرس:253 گروه:102
بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه) کلاس 202
کددرس:233 گروه:102
   روان شناسی
(خانم قائینی) کلاس 225
کددرس:216 گروه:102
 
سه شنبه  آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی
(آقای طلوع- خانم مصرزاده)
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:254 گروه:1022
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:234 گروه: 1021
آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی
(آقای طلوع- خانم مصرزاده)
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:254 گروه: 1021 
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:234 گروه: 1022 
ژورنال کلاب  آیین زندگی
( آقای حسینی) کلاس 221
کددرس:50022 گروه:5002
شروع کلاس: 15 
 
چهارشنبه   اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
(دکتر ناصری نژاد-دکتر کیفی) کلاس 231
کددرس:251 گروه: 102 
 ژنتیک
(دکتر کیفی) کلاس 231
کددرس:256 گروه:102
   بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(آقای دکتر ابوالحسنی-دکتر کیفی)
کلاس 225
کددرس:215 گروه:102
 
پنجشنبه