FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه  آز بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه-آقای دانش مقدم)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:234 گروه: 1021
تاریخ امامت
(آقای دانشمندی)
کلاس 2011
کددرس:50043 گروه:5002 
 آز بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه-آقای دانش مقدم)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:234 گروه: 1022
   
یکشنبه  خون شناسی 2
(آقای دکتر حبیبی) کلاس 202
کددرس:249 گروه:102
 بیوشیمی پزشکی 2
(آقای مختاریه)
کلاس 201
کددرس:233 گروه:102
   آیین زندگی
( آقای رمضانی)
کلاس 235
کددرس:50022 گروه:5002
 
دوشنبه  روان شناسی
(خانم بالندری) کلاس 221
کددرس:216 گروه:1021
باکتری شناسی پزشکی
(دکتر منصوری)
کلاس 202
کددرس:253 گروه:102 
     
سه شنبه  آز باکتری شناسی پزشکی
(دکتر منصوری-مصرزاده)
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:254 گروه:1022
آز هماتو 2
(آقای دکتر حبیبی-خانم رحیم زاده)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:250 گروه:1021
آز باکتری شناسی پزشکی
(آدکتر منصوری-مصرزاده)
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:254 گروه: 1021
آز هماتو 2
(آقای دکتر حبیبی-خانم رحیم زاده)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:250 گروه1022
ژورنال کلاب     
چهارشنبه  باکتری شناسی پزشکی
(دکتر منصوری) کلاس 202
کددرس:253 گروه:102
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
(دکتر ناصری نژاد-دکتر کیفی)
کلاس 211
کددرس:251 گروه: 102
ژنتیک
(دکتر کیفی)
کلاس 211
کددرس:256 گروه:102
  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(آقای دکتر ابوالحسنی-دکتر کیفی)
کلاس 211 و کارگاه
کددرس:215 گروه:102 
 
پنجشنبه