FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه قانون اساسی
(آقای دکتر درودی) کلاس225
کددرس:50032 گروه:5002
خون شناسی 1
(دکتر حبیبی) کلاس231
کددرس:240 گروه:102
     
دوشنبه   آسیب شناسی
(دکتر تاجیک) کلاس 201
کددرس:231 گروه:102 
   اندیشه 2
(آقای دکتر نجفی) کلاس 231
کددرس:50012 گروه:5002
اندیشه 2
(خانم پیش بین) خانم ها کلاس 235
کد درس:50012 گروه:5001
 قارچ شناسی پزشکی
(دکتر زرین فر) کلاس 211
کددرس:247 گروه:102
سه شنبه آزمایشگاه قارچ
(آقای گنج بخش)
آزمایشگاه شماره 3
کددرس:248 گروه:1021
آزمایشگاه خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:241 گروه:1022
آزمایشگاه قارچ
(آقای گنج بخش)
آزمایشگاه شماره 3
کددرس:248 گروه:1022 
آزمایشگاه خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:241 گروه:1021
فارماکولوژی
(دکتر سعیدی) کلاس 221
کددرس:235 گروه 102 
   
چهارشنبه  خون شناسی 1
(دکتر حبیبی) کلاس 231
کددرس:240 گروه:102
 اصول ایمنی و حفاظت
(آقای طلوع) کلاس 231
کددرس:239 گروه:102
متون انگلیسی
(آقای طلوع) کلاس 235
کددرس:238 گروه:102 
     
پنجشنبه

 
آزمایشگاه آسیب
(آقای حیدری-خانم روشن )
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:232 گروه: 1021 
آزمایشگاه خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:241 گروه:1022
آزمایشگاه آسیب
(آقای حیدری-خانم روشن)
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:232 گروه:1022
آزمایشگاه خون شناسی 1
(دکتر حبیبی)
آزمایشگاه شماره 2
کددرس:»241 گروه:1021