FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه کاراموزی در عرصه بهداشت و PHC
(خانم زارعی)
کد درس:143 گروه:101

 کاراموزی در عرصه صنایع غذایی
(دکتر پزشکی)
کد درس:142 گروه:101
 

یکشنبه          
دوشنبه          
سه شنبه          
چهارشنبه          
پنجشنبه