FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه   اثر فرآیند بر ارزش غذایی
(خانم دکتر پزشکی)
کددرس:117 گروه:101 
   خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی
(خانم دکتر اباصلتی) 
کددرس:131 گروه:101
 
دوشنبه اصول آموزش و مشاوره تغذیه عملی
(خانم زارعی)
کددرس:135 گروه:101 
 اصول آموزش و مشاوره تغذیه
(خانم زارعی)
کددرس:135 گروه:101
     
سه شنبه رژیم درمانی 2
(خانم دکتر دهری) 
کددرس:138 گروه:101 
کلاس: 221
 تغذیه در گروه ها و شرایط ویژه
(خانم زارعی-خانم حسینی) 
کددرس:130 گروه:
101
کلاس 225


تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
(خانم دکتر سیدی) کلاس 101
کددرس: 50044 گروه: 5001
 
چهارشنبه آیین زندگی
(آقای حسینی) کلاس225
کددرس: 50022 گروه: 5001
 رژیم درمانی 2
(خانم دکتر دهری)
کددرس:138 گروه:101
  تفسیر موضوعی قران
(آقای خاصیان) کلاس 235
کددرس: 50051 گروه: 5001
 
پنجشنبه بیماری های ناشی از سوء تغذیه
(آقای دکتر طباطبایی زاده)
کددرس:136 گروه:101 
 پروژه
(خانم زارعی)
کددرس:141 گروه:101