FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه   بیماری های ناشی از سوء تغذیه
(خانم حسینی)
کددرس:136 گروه:101
کلاس201
  آیین زندگی
(آقای حسینی)
کددرس: 50022 گروه: 5001
کلاس235
 
یکشنبه  پروژه
(خانم زارعی)
کددرس:141 گروه:101
کلاس235
تغذیه در گروه ها و شرایط ویژه
(خانم زارعی-خانم جانداری)
کددرس:130 گروه:101
کلاس202
     
دوشنبه اصول آموزش و مشاوره تغذیه عملی
(خانم زارعی)
کددرس:135 گروه:101
کلاس 216
اصول آموزش و مشاوره تغذیه
(خانم زارعی)
کددرس:135 گ:101
کلاس201
     
سه شنبه   رژیم درمانی 2
(دکتر دهری)
کددرس:138 گروه:101
کلاس221
 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
(دکتر درودی)
کددرس: 50044 گروه: 5001
کلاس 201
تفسیر موضوعی قران
(آقای خاصیان)
 کددرس: 50051 گروه: 5001 
کلاس 235
 
چهارشنبه رژیم درمانی 2
(دکتر دهری)
کددرس:138 گروه:101
کلاس221
اثر فرآیند بر ارزش غذایی
(دکتر پزشکی)
کددرس:117 گروه:101 
کلاس221
  خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی
(دکتر اباصلتی)
کددرس:131 گروه:101
کلاس221  ساعت 15:00
 
پنجشنبه