FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه تاریخ امامت
(آقای دانشمندی)
کددرس:50043 گروه:5001
رژیم درمانی 1
(خانم حسینی- دکتر دهری)
 کددرس:137 گروه:101
     
دوشنبه روش تحقیق در علوم بهداشتی
(خانم دکتر دهری) کد 1
کددرس:139 گروه:1011
روش تحقیق در علوم بهداشتی
(خانم دکتر دهری) کد 2
کددرس:139 گروه:1012
     
سه شنبه اصول روش نگهداری موادغذایی
(خانم دکتر صرافان)
  کددرس:115 گروه:101 
داروشناسی
(خانم دکتر سعیدی)
کددرس:124 گروه:101 
سمینار
(خانم حسینی)
کددرس:140 گروه:101 
   
چهارشنبه اصول ایمونولوژی
(آقای یعقوبی)
کددرس:123 گروه:101 
 تغذیه در دوران های زندگی
(خانم زارعی)
کددرس:129 گروه:101
  مدیریت خدمات غذایی
(آقای مالک )
کددرس:125 گروه:101 
 
پنجشنبه   اصطلاحات پزشکی
(آقای طلوع)
کددرس:134 گروه:101 
رژیم درمانی 1
(خانم حسینی -دکتر دهری)
کددرس:137 گروه:101