FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها
(دکتر مظاهری)
کددرس426 گروه 104 کارگاه کامپیوتر
       سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی 1
(عملی) (خانم محموديان)
کددرس:412 گروه104 کلاس:211
هفته در میان – شروع هفته فرد
دوشنبه فناوری اطلاعات سلامت 3
(دکتر ستوده فر)
کد درس 429 گروه104 کلاس :216 
ژورنال کلاب گروه HIT
کلاس 235 
   اندیشه 2
(آقای دکتر نجفی)
کلاس 231 کددرس:50012 گروه:5002
اندیشه 2
(خانم پیش بین)
خانم ها کلاس 225 کد درس:50012 گروه:5001
 
سه شنبه شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها
(دکتر مظاهری)
کددرس426 گروه104 کارگاه کامپیوتر 
ادبیات
(خانم وفائی فرد)
کد درس:5006 گروه:5003 کلاس:201
 ادبیات
(خانم وفائی فرد)
کد درس:5006 گروه:5003 کلاس:201
 ساختمان داده ها و برنامه نویسی2
(تئوری)(دکتر بخشایش)
کددرس: 4172 گروه 104 کلاس : 231
 
چهارشنبه   عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی
(دکتر منصوری)
کد درس: 404 گروه 104 کلاس:241 
   آمار حیاتی توصیفی
(دکتر ستوده فر )
کددرس421 گروه104کارگاه کامپیوتر 
 
پنجشنبه سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی 1
(عملی) (خانم محموديان)
کددرس:412 گروه104 کلاس:211 
زبان اختصاصی IT (1)
(دکتر جهانگیر)
کددرس 414 گروه104 کارگاه کامپیوتر 
ساختمان داده ها و برنامه نویسی2
(عملی)(خانم یاحسینی پور)
کددرس: 4172 گروه 104 کارگاه کامپیوتر 
  مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت
(دکتر فرهی)
کد درس: 433 گروه104 کلاس :231