FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه مبانی اپیدمیولوژی
(تئوری)(دکتر کیفی) کلاس :202
کددرس:407 گروه 104
زبان اختصاصی(1) HIM
(عملی)(دکتر مظاهری) کلاس:107
کددرس:430 گروه104
  کدگذاری مرگ و میر
(تئوری)(دکتر فرهی) کلاس: 211
کددرس:436 گروه104

سیستم رایج طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی
(تئوری) (دکتر فرهی) کلاس :211
کددرس:435 گروه 104
 
دوشنبه  اصول مدیریت فردی و محیط کار
(دکتر جهانگیر) کارگاه کامپیوتر
کددرس : 419 گروه104
روش تحقیق
(دکتر مظاهری) کلاس:231
کددرس:423 گروه104 

ژورنال کلاب گروه HIT
کلاس 235 
      
سه شنبه بیماری شناسی اختصاصی ۳
(دکتر قاسمی)
کددرس 425 گروه104 کلاس :202 
زبان اختصاصی(1) HIM
(تئوری)
(دکتر مظاهری) کلاس:231
کددرس:430 گروه104
 کمک های اولیه
(آقای ملازمیان) کلاس:216
کددرس443 گروه104
ساختمان داده ها و برنامه نویسی2
(تئوری)(خانم سزاوار) کلاس : 202
کددرس: 4172 گروه 104  
 
چهارشنبه روش تحقیق
(دکتر مظاهری) کارگاه کامپیوتر
کددرس:423 گروه104 
انفورماتیک سلامت ۲
(دکتر مظاهری) کلاس :211 
کددرس:442 گروه104
      
پنجشنبه  سیستم رایج طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی
(عملی) (دکتر فرهی) کلاس :231
کددرس:435 گروه 104
کدگذاری مرگ و میر
(عملی)(دکتر فرهی) کلاس: 231
کددرس:436 گروه104 
ساختمان داده ها و برنامه نویسی2
(عملی)(خانم یاحسینی پور) کارگاه کامپیوتر
کددرس: 4172 گروه 104