FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

 
       
یکشنبه مبانی اپیدمیولوژی
(تئوری)(دکتر کیفی)
کددرس:407 گروه 104 کلاس :202
زبان اختصاصی(1) HIM
(عملی)(دکتر مظاهری)
کددرس:430 گروه104 کلاس:107
  کدگذاری مرگ و میر
(تئوری)(دکتر فرهی)
کددرس:436 گروه104 کلاس: 211
 
سیستم رایج طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی
(تئوری) (دکتر فرهی)
کددرس:435 گروه 104 کلاس :211
دوشنبه  اصول مدیریت فردی و محیط کار
(دکتر جهانگیر)
کددرس : 419 گروه104 کارگاه کامپیوتر
روش تحقیق
(دکتر مظاهری)
کددرس:423 گروه104 کلاس:231 
      
ژورنال کلاب گروه HIT
کلاس 235 
سه شنبه بیماری شناسی اختصاصی ۳
(دکتر قاسمی)
کددرس 425 گروه104 کلاس :202 
زبان اختصاصی(1) HIM
(تئوری)
(دکتر مظاهری)
کددرس:430 گروه104 کلاس:231
 کمک های اولیه
(آقای ملازمیان)
کددرس443 گروه104 کلاس:216
   
ساختمان داده ها و برنامه نویسی2
(تئوری)(دکتر بخشایش)
کددرس: 4172 گروه 104 کلاس : 231
چهارشنبه روش تحقیق
(دکتر مظاهری)
کددرس:423 گروه104 کارگاه کامپیوتر 
انفورماتیک سلامت ۲
(دکتر مظاهری) کددرس:442 گروه104کلاس :211 
      
پنجشنبه  سیستم رایج طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی
(عملی) (دکتر فرهی)
کددرس:435 گروه 104 کلاس :231
کدگذاری مرگ و میر
(عملی)(دکتر فرهی)
کددرس:436 گروه104 کلاس: 231 
ساختمان داده ها و برنامه نویسی2
(عملی)(خانم یاحسینی پور)
کددرس: 4172 گروه 104 کارگاه کامپیوتر