FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه مبانی اپیدمیولوژی
(تئوری)(دکتر کیفی) کلاس:202
کددرس:407 گروه 104
زبان اختصاصی(1) HIM
(عملی)(دکتر مظاهری) کلاس:107
کددرس:430 گروه104
  کدگذاری مرگ و میر
(تئوری)(دکتر فرهی) کلاس:211
کددرس:436 گروه104
سیستم رایج طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی
(تئوری) (دکتر فرهی) کلاس:211
کددرس:435 گروه 104
 
دوشنبه اصول مدیریت فردی و محیط کار
(دکتر جهانگیر) کارگاه کامپیوتر
کددرس : 419 گروه104
روش تحقیق
(دکتر مظاهری) کلاس: 231
کددرس:423 گروه104 
 ژورنال کلاب گروه HIT
کلاس 235
     
سه شنبه بیماری شناسی اختصاصی ۳
(دکتر قاسمی) کلاس:202
کددرس 425 گروه104
زبان اختصاصی(1) HIM
(تئوری) کلاس:231
(دکتر مظاهری)
کددرس:430 گروه104 
کمک های اولیه
(آقای ملازمیان) کلاس:216
کددرس443 گروه:104
   
چهارشنبه روش تحقیق
(دکتر مظاهری) کارگاه کامپیوتر
کددرس:423 گروه:104
 انفورماتیک سلامت ۲
( دکتر مظاهری) کلاس:211
کددرس:442 گروه:104
تربیت بدنی2
خواهران(والیبال)
کددرس:50091 گروه:5001
شروع 13:30 
تربیت بدنی 2
خواهران(بدمینتون)
کددرس:50092 گروه:5001 شروع:15 
تربیت بدنی 2
برادران (فوتسال)
کددرس:50092 گروه:5002
شروع: 14
تربیت بدنی 2
خواهران(بدمینتون)
کددرس:50093 گروه:5001 شروع:16:30 
مبانی اپیدمیولوژی
(عملی) (دکتر ستوده فر)
کارگاه کامپیوتر
کددرس:407 گروه 104
پنجشنبه  سیستم رایج طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی
(عملی) (دکتر فرهی) کلاس:231
کددرس:435 گروه 104
 کدگذاری مرگ و میر
(عملی)(دکتر فرهی) کلاس:231
کددرس:436 گروه104