FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه  


       
یکشنبه مبانی اپیدمیولوژی
(تئوری)(دکتر کیفی)
کددرس:407 گروه 104
زبان اختصاصی(1) HIM
(عملی)(دکتر مظاهری)
کددرس:430 گروه104
  کدگذاری مرگ و میر
(تئوری)(دکتر فرهی)
کددرس:436 گروه104
 
سیستم رایج طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی
(تئوری) (دکتر فرهی)
کددرس:435 گروه 104
دوشنبه اصول مدیریت فردی و محیط کار
(دکتر جهانگیر)
کددرس : 419 گروه104
روش تحقیق
(دکتر مظاهری)
کددرس:423 گروه104 
     
 ژورنال کلاب گروه HIT
کلاس 235
سه شنبه بیماری شناسی اختصاصی ۳
(دکتر قاسمی)
کددرس 425 گروه104
زبان اختصاصی(1) HIM
(تئوری)
(دکتر مظاهری)
کددرس:430 گروه104 
کمک های اولیه
(آقای ملازمیان)
کددرس443 گروه:104
   
چهارشنبه روش تحقیق
(دکتر مظاهری)
کددرس:423 گروه:104
 انفورماتیک سلامت ۲
( دکتر مظاهری)
کددرس:442 گروه:104
تربیت بدنی2
خواهران(والیبال)
کددرس:50091 گروه:5001
شروع 13:30 
تربیت بدنی 2
خواهران(بدمینتون)
کددرس:50092 گروه:5001 شروع:15 
تربیت بدنی 2
خواهران(بسکتبال)
کددرس:50093 گروه:5001 شروع:16:30 
تربیت بدنی 2
برادران
کددرس:50092 گروه:5002
شروع: 14
مبانی اپیدمیولوژی
(عملی) (دکتر ستوده فر)
کددرس:407 گروه 104
پنجشنبه  سیستم رایج طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی
(عملی) (دکتر فرهی)
کددرس:435 گروه 104
 کدگذاری مرگ و میر
(عملی)(دکتر فرهی)
کددرس:436 گروه104