FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104 
کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104 
   
یکشنبه کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
 کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
   
دوشنبه کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104 
کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104  
   
سه شنبه کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
   
چهارشنبه کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104 
 کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
 کارآموزی در عرصه 1 و 2
(دکتر مرادی)
کد درس : 446 و 447 گروه 104
   
پنجشنبه