FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه  
 
     
یکشنبه تغذیه اساسی 2
(خانم حسینی)
 کددرس:119 گروه:101
تغذیه اساسی 1
(خانم زارعی)
کددرس:118 گروه:101
  دانش خانواده و جمعیت برادران
(آقای غلامی)
کددرس: 500101 گروه:5002
 
دوشنبه دانش خانواده و جمعیت خواهران
(آقای حسینی و خانم هاشمی)
کددرس :500101 گروه: 5001
تغذیه اساسی 2
(خانم حسینی)
کددرس:119 گروه:101
  زبان تخصصی
(خانم مروارید)
 کددرس:121 گروه:101
 
سه شنبه  میکروب موادغذایی
(خانم دکتر پزشکی)
کددرس:114
ادبیات فارسی
(دکتر تقوی)
کددرس:5006 گروه: 5001
 ادبیات فارسی
(دکتر تقوی)
   
چهارشنبه آز میکروب مواد
(کد1) دکتر پزشکی
کددرس:114 گروه:1011 
آز میکروب مواد
(کد2) دکتر پزشکی
کددرس:114 گروه:1012 
  تغذیه اساسی 1
(خانم زارعی)
کددرس:118 گروه:101 
 
پنجشنبه  بهداشت عمومی
(دکتر محب)
کددرس:109 گروه:101
پاتوفیزیولوژی
(آقای دکتر طباطبایی زاده)
کددرس:128 گروه:101