FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

کاربرد رایانه در علوم تغذیه
(خانم زارعی) کد 2
کددرس:126 گروه: 1012
آز شیمی و تجزیه مواد غذایی
(کد1) (خانم دکتر صرافان)
 کددرس:116 گروه:1012
کاربرد رایانه در علوم تغذیه
(خانم زارعی) کد1 
کددرس:126 گروه:1011
آز شیمی و تجزیه مواد غذایی
(کد2) (خانم دکتر صرافان)
 کددرس:116 گروه:1012
یکشنبه بهداشت و مسمومیت موادغذایی
(خانم دکتر صرافان)
کددرس:113 گروه:101 
آشنایی با قانون اساسی
(آقای دکتر درودی)
کلاس2011
کددرس:50032 گروه: 5001
     
دوشنبه ارزیابی وضعیت تغذیه
(خانم حسینی)
کددرس:133 گروه:101 
شیمی و تجزیه موادغذایی
(خانم دکتر پزشکی)
کلاس221 کددرس:116 
  اندیشه اسلامی 2
(آقای دکتر نجفی)
کددرس:50012 گروه:5002 
اندیشه اسلامی 2
(خانم پیش بین) خانم ها
 کد درس:50012 گروه:5001
 
سه شنبه   اصول تنظیم برنامه های غذایی
(خانم دکتر دهری)
کلاس: 221
کددرس:122 گروه:101  
  فیزیولوژی تغذیه
(آقای اسلامی)
کددرس:120 گروه:101 
 
چهارشنبه اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های غذایی
(خانم دکتر ناصری نژاد)
کددرس:132 گروه:101 
 ارزیابی وضعیت تغذیه عملی
(خانم حسینی)
کددرس:133 گروه:101
  اکولوژی غذا و تغذیه
(خانم مروارید)
 کددرس:127 گروه:101 
 
پنجشنبه