FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه آزمایشگاه ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی - خانم خرمی)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:226 گروه:1021
آزمایشگاه ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی-خانم خرمی)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:226 گروه:1021
ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی) کلاس 211
کددرس:225 گروه:102 
آزمایشگاه ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی-خانم خرمی)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:226 گروه:1022
آزمایشگاه ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی-خانم خرمی)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:226 گروه:1022
یکشنبه آزمایشگاه ویروس
(دکتر منصوری-خانم ریاحی)
آزمایشگاه شماره 5
کددرس:228 گروه:1021
آمار حیاتی
(آقای طلوع) سایت کامپیوتر
کددرس:218 گروه:1022

آزمایشگاه ویروس
(دکتر منصوری -خانم ریاحی)
آزمایشگاه شماره 5
کددرس:228 گروه:1022
آمار حیاتی
(آقای طلوع) کارگاه کامپیوتر
کددرس:218 گروه:1021
   دانش خانواده و جمعیت برادران
(آقای غلامی)
کلاس 101
کددرس:500101 گروه:5002
 
دوشنبه دانش خانواده و جمعیت خواهران
(خانم هاشمی-آقای حسینی)
کلاس 235
کددرس:500101 گروه:5001 
بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی) کلاس 211
کددرس:219 گروه:102 
  انگل شناسی 1
(دکتر سعدآبادی - دکتر پوستچی)
کلاس 201
کددرس:223 گروه:102
ساعت 15 الی 16.30 
 
سه شنبه بیوشیمی پزشکی 1
(دکتر کیفی) کلاس211
کددرس:219 گروه:102 
 ایمنی شناسی
(آقای یعقوبی) کلاس 211
کددرس:225 گروه:102
ویروس شناسی پزشکی
(دکتر منصوری) کلاس 211
کد درس:227  گروه:102 
 ژورنال کلاب    
چهارشنبه آزمایشگاه بیوپزشکی 1
(آقای علایی)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:220 گروه: 1022 
آزمایشگاه انگل 1
(آقای گنج بخش)
آزمایشگاه شماره 3
کددرس:224 گروه:1021
آزمایشگاه بیوپزشکی 1
(آقای علایی)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:220 گروه:1021 
آزمایشگاه انگل 1
(آقای گنج بخش)
آزمایشگاه شماره 3
کددرس:224 گروه:1022
     
پنجشنبه