FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه روش مطالعه
(بالندری) کلاس 201
کددرس:60056 گروه:102
فیزیولوژی
(دکتر صرافان) کلاس202
کددرس: 210 گروه 102
     
دوشنبه  آزمایشگاه فیزیولوژی
(آقای یعقوبی) آزمایشگاه شماره2
کددرس:211 گروه: 1022
آزمایشگاه میکروب (کد2)
(دکتر منصوری-خانم ریاحی)
آزمایشگاه شماره 1
کددرس:222 گروه: 1022 
  روان شناسی
(خانم قائینی) کلاس 225
کددرس:216 گروه:102 
 
سه شنبه میکروب عمومی
(دکتر منصوری) کلاس 101
کددرس:221 گروه:102
 بیوشیمی عمومی
(آقای پریزاده) کلاس 202
کددرس:205 گروه 102
آزمایشگاه بیوشیمی عمومی
(آقای دکتر خراسانی)
آزمایشگاه شماره 6
کددرس:206 گروه:1021 
آزمایشگاه بافت
(دکتر لطیفی - خانم محمدبیگی)
آزمایشگاه شماره 3
کددرس:214 گروه:1021 
 
چهارشنبه بیوشیمی عمومی
(آقای پریزاده) کلاس 202
کددرس:205 گروه:102
 بافت شناسی
(دکتر لطیفی) کلاس 202
کددرس:213 گروه:102
 تربیت بدنی2
خواهران(والیبال)
کددرس:50092 گروه:5001
شروع 13:30
تربیت بدنی 2
برادران (آقای طهماسبی)
کددرس:50094 گروه:5001
شروع: 14
 تربیت بدنی 2
خواهران(بدمینتون)
(خانم صابری)
کددرس:50093 گروه:5001
شروع:15
تربیت بدنی 2
خواهران(بدمینتون) 
(خانم صابری)
کددرس:50095 گروه:5001
شروع:16:30 
پنجشنبه  زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
کلاس 225
زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5002
کلاس 225-هفته درمیان 
 ادبیات
(خانم خواجه)
کددرس:5006 گروه:5002
کلاس 201 هفته در میان
ادبیات
(خانم خواجه) کددرس:5006 گروه:5002
کلاس 201