FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه           
یکشنبه آز انگل شناسی
(کد1) آقای گنج بخش
کددرس:111 گروه:1011 
آز انگل شناسی
(کد2) آقای گنج بخش
کددرس:111 گروه:1012
  فیزیولوژی
(دکتر پرهام-دکتر حمیدی)
کلاس 216 کد درس 103 
فیزیولوژی
(دکتر پرهام-دکتر حمیدی)
کد درس 103 
دوشنبه   بیوشیمی متابولیسم
(آقای پریزاده)
کددرس:112 
   آز بیوشیمی متابولیسم
(کد1) خانم آرزمجو-
کددرس:112 گروه:1011 
 آز میکروب عمومی
(کد2) دکتر منصوری 
کددرس:110 گروه:1012
آز بیوشیمی متابولیسم
(کد2) خانم آرزمجو-
کددرس:112 گروه:1012 
 آز میکروب عمومی
(کد1) دکتر منصوری
کددرس:110 گروه:1011
سه شنبه  بیوشیمی متابولیسم
(آقای پریزاده)
 کد درس :112
میکروب عمومی
( دکتر پزشکی)
کددرس:110 
  انگل شناسی
(سعدآبادی)و(پوستچی)
 کددرس: ساعت 15 
جامعه شناسی پزشکی
(آقای مهران فر )
کد درس 107
ساعت 17 
چهارشنبه   اپیدمیولوژی بیماری ها
(خانم عطاریان)
کددرس:108 گروه:101  
 تربیت بدنی 2
خواهران (والیبال)
(خانم تقی نیا)کددرس:50092 گروه:5001 شروع:13:30 
تربیت بدنی2
خواهران (بدمینتون)
(خانم صابری)
کددرس:50093 گروه:5001 شروع:15 
تربیت بدنی2
برادران (فوتسال)
کددرس:50094 گروه:5001 شروع:14
تربیت بدنی2
خواهران (بسکتبال)
(خانم صابری)
کددرس:50095 گروه:5001 شروع:16:30
پنجشنبه   زبان عمومی
(آقای جعفری)
 کددرس:5007 گروه:5001 
زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5001