FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه    زبان عمومی
(خانم برجی)
کددرس:5007 گروه:5001
کلاس211
زبان عمومی
(خانم برجی) 
کددرس:5007 گروه:5001 
کلاس211
آز بیوشیمی متابولیسم (کد1)
خانم آرزمجو
  کددرس:112 گروه:1011
آزمایشگاه6
آز میکروب پزشکی (کد2)
آقای پور اسماعیل 
کددرس:1231گروه:1012
آزمایشگاه1
آز بیوشیمی متابولیسم (کد2)
خانم آرزمجو
کددرس:112 گروه:1012 
آزمایشگاه6
یکشنبه  انگل شناسی پزشکی
(دکتر رضایی)
کددرس: 1221 
کلاس2011
میکروب شناسی پزشکی
( دکتر منصوری)
کددرس:1231
کلاس235
  فیزیولوژی1
(دکتر حمیدی)
کد درس 1151گروه:101  
کلاس 231
فیزیولوژی1
(دکتر حمیدی)
کد درس 1151گروه:101
کلاس 231
دوشنبه   بیوشیمی متابولیسم
(آقای پریزاده)
 کددرس:112 
کلاس225
  دانش خانواده و جمعیت خواهران
(خانم هاشمی)
کددرس :500101 گروه: 5001
کلاس235 
 
سه شنبه  بیوشیمی متابولیسم
(آقای پریزاده)
 کد درس :112
کلاس235
فیزیولوژی2
(دکترصرافان)
کد درس 1141 
کلاس235
   دانش خانواده و جمعیت برادران
(آقای جعفری)
کددرس: 500101 گروه:5002
کلاس221
 
چهارشنبه اصول اپیدمیولوژی
(خانم عطاریان)
کددرس:1201گروه:101 
کلاس235
 تفسیر موضوعی قرآن
(آقای خاصیان)
 کددرس :50051 گروه:5001
کلاس 2011
تربیت بدنی 2خواهران
(بدمینتون) (خانم فرجی)
کددرس:50093 گروه:5001
شروع:13:30
تربیت بدنی2خواهران
(بدمینتون) (خانم فرجی)
کددرس:50093 گروه:5002
شروع:15
تربیت بدنی2برادراان
(آقای ساقی) (فوتسال)
کددرس:50094 گروه:5001
شروع:14
 تربیت2 خواهران
(والیبال) (خانم یوسف زاده)
کددرس:50092 گروه:5001
شروع:16:30
تربیت بدنی1برادراان
(آقای ساقی) (آمادگی)
کددرس:5008 گروه:5003
شروع:15:30
پنجشنبه          

کلاسهای روز یکشنبه به صورت یک هفته در میان برگزار می شود در یک هفته صبح انگل و میکروب پزشکی و در هفته ی بعد، بعداز ظهر فیزیولوژی2 برگزار خواهد شد.