FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه   روشهای مطالعه و یادگیری
(خانم فرزادیان)
کددرس:1121 گروه:101
  آزبیوشیمی مقدماتی
(کد1) آقای مختاریه
کددرس:1131 گروه:1011 
کامپیوتر
آقای محمدابراهیمی( کد 2 )
کددرس:1217 گروه:101 
 آزبیوشیمی مقدماتی
(کد2) آقای مختاریه
  کددرس:1131 گروه:1012
کامپیوتر
آقای محمدابراهیمی( کد 1)
کددرس:1217 گروه:101 
دوشنبه  بیوشیمی مقدماتی
(آقای پریزاده)
 کددرس: 1131
اصول روان شناسی و مشاوره
(خانم قائینی)
کددرس:1181 گروه:101 
     
سه شنبه  اندیشه اسلامی 1
(آقای دکتر نجفی)
کددرس:50011 گروه:5002
اندیشه اسلامی 1
(خانم زهانی)
کددرس:50011 گروه:5001 
   بهداشت عمومی
(دکتر محب)
  کددرس:211
کد درس:1211 گروه :101
جامعه شناسی پزشکی
(آقای مهران فر )
کد درس 107ساعت 15 
 
چهارشنبه   آناتومی
(دکتر نیک روش)
 کددرس:104 گروه:101 
تربیت بدنی 1
خواهران (خانم سلیمانی)
کددرس:5008 گروه:5001
شروع: 12:30
تربیت بدنی 1
خواهران (خانم سلیمانی)
کددرس:5008 گروه:5002
شروع: 14
 تربیت بدنی 1
پسران
کددرس: 5008 گروه: 5003
شروع: 15:30
پنجشنبه   زبان عمومی
(آقای جعفری) 
کددرس:5007 گروه:5001 
زبان پیش
(خانم برجی)
کددرس:5007 گروه:500
زبان عمومی
(آقای جعفری)
کددرس:5007 گروه:5001