FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

 
       
یکشنبه زبان پیش
(دکتر ستوده فر)
کد درس: 05007 گروه:5003
کلاس: 211
مدیریت اطلاعات سلامت 1
(دکتر مرادی)
کددرس 409 گروه104 کلاس :201
  فیزیولوژی
(دکتر صرافان)
کددرس: 4011 گروه 104 کلاس:221 
 
دوشنبه ریاضیات
(دکتر مظاهری)
کددرس406 گروه104 کلاس :231 
ژورنال کلاب گروه HIT
کلاس 235 
     
سه شنبه اندیشه اسلامی 1
(دکتر نجفی)
کلاس 2011 کددرس:50011 گروه:5002 
 اندیشه اسلامی 1
(خانم زهانی)
کلاس 235 کددرس:50011 گروه:5001
مبانی کامپیوتر
(خانم یاحسینی پور)
کددرس:4081 گروه:104
کارگاه کامپیوتر  

 
   
چهارشنبه  آناتومی
(دکتر لطیفی)
کد درس:4021 گروه 104 کلاس :107
آزمایشگاه مبانی کامپیوتر
(دکتر جهانگیر)
کددرس:4091 گروه 104
کارگاه کامپیوتر
تربیت بدنی 1 خواهران
(خانم سلیمانی)
کددرس:5008 گروه:5001 شروع: 12:30  
تربیت بدنی 1 خواهران
(خانم سلیمانی)
کددرس:5008 گروه:5002 شروع: 14 
تربیت بدنی 1 برادران
کددرس:5008 گروه:5003 شروع: 15:30 
پنجشنبه   اصطلاحات پزشکی 1
(خانم محمدآبادی)
کددرس:4121 گروه:104
کلاس:216
فیزیولوژی
(دکتر صرافان)
کددرس: 4011 گروه 104 کلاس:221 
(هفته فرد)

 آناتومی
(دکتر لطیفی)
کد درس:4021 گروه 104 کلاس :107
(هفته زوج)