FA - EN

 8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه

 
       
یکشنبه زبان پیش
(دکتر ستوده فر) کلاس: 211
کد درس: 05007 گروه:5003
مدیریت اطلاعات سلامت 1
(دکتر مرادی) کلاس :201
کددرس 409 گروه104
  فیزیولوژی
(دکتر صرافان) کلاس:221
کددرس: 4011 گروه 104 
 
دوشنبه ریاضیات
(دکتر مظاهری) کلاس :231
کددرس406 گروه104 
ژورنال کلاب گروه HIT
کلاس 235 
     
سه شنبه اندیشه اسلامی 1
(دکتر نجفی) کلاس 2011
  کددرس:50011 گروه:5002 
 اندیشه اسلامی 1
(خانم زهانی) کلاس 235
 کددرس:50011 گروه:5001
مبانی کامپیوتر
(خانم یاحسینی پور) کارگاه کامپیوتر  
کددرس:4081 گروه:104

 
   
چهارشنبه  آناتومی
(دکتر لطیفی) کلاس :107
کد درس:4021 گروه 104
آزمایشگاه مبانی کامپیوتر
(دکتر جهانگیر) کارگاه کامپیوتر
کددرس:4091 گروه 104
تربیت بدنی 1 خواهران
(خانم سلیمانی)
کددرس:5008 گروه:5001 شروع: 12:30  
تربیت بدنی 1 خواهران
(خانم سلیمانی)
کددرس:5008 گروه:5002 شروع: 14 
تربیت بدنی 1 برادران
(آقای طهماسبی)
کددرس:5008 گروه:5003 شروع: 15:30 
پنجشنبه   اصطلاحات پزشکی 1
(خانم محمدآبادی) کلاس:216
کددرس:4121 گروه:104

فیزیولوژی
(دکتر صرافان) کلاس:221
کددرس: 4011 گروه 104 
(هفته فرد)

 آناتومی
(دکتر لطیفی) کلاس :107
کد درس:4021 گروه 104
(هفته زوج)