FA - EN

روز8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 18
شنبه          
یکشنبه   سلولی و مولکولی
(دکتر کیفی)
کلاس 225
کددرس:207 گروه 1021و1022
  آناتومی عملی
(دکتر نیک روش) کلاس 107
کددرس:209 گروه: 1022
 آناتومی عملی
(دکتر نیک روش) کلاس 107
کددرس:209 گروه: 1021
دوشنبه  آز شیمی عمومی
(خانم کوثری) (آزمایشگاه 5)
کددرس: 204 گروه 1021
آز سلولی و ملکولی (کد2)
(خانم حسینی-ظهیری) (آزمایشگاه 6)
کددرس:207 گروه:1022
 آز شیمی عمومی
(خانم کوثری) (آزمایشگاه 5)
کد درس: 204 گروه 1022
آز سلولی و ملکولی (کد1)
(خانم حسینی-ظهیری) (آزمایشگاه 6)
کددرس:207 گروه:1021
  فیزیک عمومی
(دکتر علیزاده) کلاس 211
کددرس:201 گروه:102 
 
سه شنبه اندیشه اسلامی 1
(آقای دکتر نجفی) کلاس 2011
کددرس:50011 گروه:5002 
اندیشه اسلامی 1
(خانم زهانی) کلاس 235
کددرس:50011 گروه:5001
آناتومی نظری
(دکتر نیک روش) کلاس 107
کددرس:208 گروه 102 
   کامپیوتر عملی (کد1)
(خانم محمدزاده)(کارگاه کامپیوتر)
کددرس: 217 گروه 1021
آز فیزیک
(خانم محمدیان)
(آزمایشگاه 5 -سایت)
کددرس:202 گروه:1021 
کامپیوتر عملی (کد2)
(خانم محمدزاده)(کارگاه کامپیوتر)
کددرس: 217 گروه 1022 
آز فیزیک
(خانم محمدیان)
(آزمایشگاه 5 -سایت)
کددرس:202 گروه:1022
چهارشنبه  مقدمات آزمایشگاه
(آقای مختاریه) کلاس221
کددرس:6002421گروه:102
شیمی عمومی
(آقای دکتر خراسانی) کلاس 201
کددرس:203 گروه:102 
     
پنجشنبه  زبان عمومی
(آقای جعفری) کلاس 225
کددرس:5007 گروه:5002

زبان عمومی
(آقای جعفری) کلاس225
کددرس:5007 گروه:5002
هفته در میان
زبان پیش
(خانم برجی) کلاس 101
هر هفته
کد درس 05007 گروه 5002