برنامه هفتگی حضور دکتر محمدرضا مظاهری
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مطالعه مطالعه پژوهش  -
یکشنبه شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها  زبان اختصاصی HIM (1) مطالعه  
دوشنبه ریاضیات پایه ژورنال کلاب جلسه گروه -
روش تحقیق 
سه شنبه  شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم ها  زبان اختصاصی HIM (1) مشاوره  
 مشاوره کنکور کارشناسی ارشد
چهار شنبه روش تحقیق انفورماتیک سلامت2 مشاوره  
پنج شنبه مطالعه مطالعه پژوهش  

برنامه هفتگی حضور دکترغلامرضا  مرادی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه - - - -
یکشنبه حضور مدیریت اطلاعات سلامت 1 مطالعه  
دوشنبه حضور ژورنال کلاب  جلسه گروه  
سه شنبه - - - -
چهار شنبه مطالعه پژوهش حضور  
پنج شنبه - - - -

برنامه هفتگی حضور دکتر مصطفی جهانگیر
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه - - - -
یکشنبه حضور حضور حضور  حضور
دوشنبه اصول مدیریت فردی و محیط کار ژورنال کلاب / روش تحقیق جلسه گروه حضور
سه شنبه - - - -
چهار شنبه حضور آزمایشگاه مبانی کامپیوتر  حضور حضور
پنج شنبه  حضور زبان اختصاصی IT (1) حضور  حضور