FA - EN

به گزارش مفدا وارستگان، به منظور بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های علمی، آموزشی و پژوهشی مراکز آموزش عالی کشور در جهت پیشبرد و تعالی فعالیت ها،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان تفاهم نامه همکاری در حوزه های آموزشی (استفاده از اساتید هیئت علمی، امکانات آموزشی، اساتید مشاور و راهنما، دوره های کوتاه مدت آموزشی، تبادل تجربه و بهره مندی از شیوه های نوین آموزش مجازی) و پژوهشی (مطالعات و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای با استفاده از تجهیزات و امکانات پژوهشی مشترک، همکاری متقابل در برگزاری همایش های و کارگاه های آموزشی و چاپ و انتشار کتب به صورت مشترک) منعقد نمودند

وارستگان.مهرابی